Kodeks cywilny - KSIĘGA PIERWSZA - CZĘŚĆ OGÓLNA - TYTUŁ II - OSOBY - Dział I - Rozdział 2

Kodeks cywilny - KSIĘGA PIERWSZA - CZĘŚĆ OGÓLNA - TYTUŁ II - OSOBY - Dział I OSOBY FIZYCZNE - Rozdział 1 Miejsce zamieszkania

Art. 25 
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Art. 26 
§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Art. 27 
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
Art. 28 
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.