Kodeks cywilny - KSIĘGA PIERWSZA - Część ogólna - TYTUŁ IV - Osoby - Dział VI Przedst... Rozdział 1

Kodeks cywilny - KSIĘGA PIERWSZA - Część ogólna - TYTUŁ IV - Osoby - Dział VI Przedstawicielstwo - Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 95 
§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

§ 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.
Art. 96 
Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).
Art. 97 
Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.