Grudzień: Prawo - w skrócie

Zestawienie aktów prawnych, które ukazały się w grudniu 2007 r.

 

Ukazało  się  obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  RP  z  20  listopada  2007  roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655). Tekst jednolity przywołanej ustawy został ogłoszony 29 listopada 2007 roku.

 

Tekst jednolity ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

(tekst pierwotny - Dz. U. nr 19, poz. 177) obejmuje zmiany wprowadzone:

 

• ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 96, poz. 959),

• ustawą  z  20  kwietnia  2004  roku  o  pracowniczych  programach  emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207),

• ustawą z 28 maja 2004 roku o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 145, poz. 1537),

• ustawą z 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 273, poz. 2703),

• ustawą  z  27  lipca  2005  roku  o  przeprowadzaniu  konkursów  na  stanowiska kierowników  centralnych  urzędów  administracji  rządowej,  prezesów  agencji  państwowych  oraz  prezesów  zarządów  państwowych  funduszy  celowych (Dz. U. nr 163, poz. 1362, nr 267, poz. 2258),

• ustawą z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach  publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539),

• ustawą z 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. nr 79, poz. 551, nr 106, poz. 719),

• ustawą z 24 sierpnia 2006 roku o państwowym zasobie kadrowym i wysokich  stanowiskach państwowych (Dz. U. nr 170, poz. 1217),

• ustawą  z  6  grudnia  2006  roku  o  zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658),

• ustawą z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427),

• ustawą z 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 82, poz. 560).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 20 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 231, poz. 1702). Tekst jednolity przywołanej ustawy został ogłoszony 12 grudnia 2007 roku.

 

Tekst jednolity ustawy z 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji

niektórych rynków rolnych (teksy pierwotny - Dz. U. nr 42, poz. 386) obejmuje

zmiany wprowadzone:

• ustawą z 16 kwietnia 2004 roku o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz. U. nr 97, poz. 964),

• ustawą z 22 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2005 roku nr 14, poz. 115),

• ustawą z 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 141, poz. 1182),

• ustawą z 17 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 132, poz. 1110),

• ustawą z 27 lipca 2005 roku o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. nr 163, poz. 1362),

• ustawą z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. nr 169, poz. 1420),

• ustawą z 25 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. nr 92, poz. 638),

• ustawą z 23 czerwca 2006 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 133, poz. 935),

• ustawą z 24 sierpnia 2006 roku o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. nr 170, poz. 1217),

• ustawą z 22 września 2006 roku o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. nr 187, poz. 1381)

• ustawą z 18 października 2006 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 208, poz. 1541),

• ustawą z 18 października 2006 roku o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. nr 220, poz. 1600),

• ustawą z 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249, poz. 1832),

• ustawą z 12 stycznia 2007 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 35, poz. 216).

 

Biuletyn Informacyjny ARR Styczeń 2007