Październik: Prawo - w skrócie
Zestawienie aktów prawnych, które ukazały się w październiku 2007 r.

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 września 2007  roku  w sprawie  wysokości  krajowej  rezerwy  krajowej  ilości  referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008 (Dz. U. nr 182, poz. 1307) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 2005 nr 244, poz. 2081, z późn. zm.). W świetle ww. rozporządzenia, w roku kwotowym 2007/2008 krajowa rezerwa krajowej ilości referencyjnej wynosi 77 281 942 kg. Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił, że wysokość krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych będzie wynosić 60 040 271 kg, natomiast dla dostawców bezpośrednich - 17 241 671 kg.

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 185, poz. 1317) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 września 2007 roku w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin (Dz. U. nr 189, poz. 1357) akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 43 ust. 5 ustawy z 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. 2004 nr 11, poz. 94, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. nr 189, poz. 1358) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie (Dz. U. nr 41, poz. 271, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazała się ustawa z 5 września 2007 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie (Dz. U. nr 191, poz. 1362).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 października  2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. nr 191, poz. 1376) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz. U. nr 144, poz. 1045).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało  się  rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  25  września   2007  roku  w  sprawie  wzoru  protokołu  pobrania  prób  materiału  siewnego (Dz. U. nr 192, poz. 1390) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 46 ust. 4 ustawy z 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie (Dz. U. nr 41, poz. 271, z późn. zm.).

 

                                                                            *   *   *

 

Ukazało  się  rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  27  września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury (Dz. U. nr 192, poz. 1391) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 18 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. nr 69, poz. 625, z późn. zm.).

 

Biuletyn Informacyjny ARR Listopad 2007