Ustawa o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą - Dział III Środki administr... Rozdział 5

Ustawa o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą - Dział III Środki administrowania obrotem towarami z zagranicą; Rozdział 5 Kaucja

Art. 32 
Minister właściwy do spraw gospodarki, w rozporządzeniu o ustanowieniu automatycznej rejestracji albo kontyngentu, może uzależnić udzielenie pozwolenia od złożenia przez wnioskodawcę kaucji w określonej wysokości. Kaucję złożoną przez osobę trzecią na rzecz wnioskodawcy uznaje się za złożoną przez wnioskodawcę.
Art. 33 
Kaucja podlega zwrotowi w terminie 21 dni od dnia zwrotu udzielonego pozwolenia, chyba że wnioskodawca, ubiegający się o udzielenie kolejnego pozwolenia na ten sam towar w ramach tego samego kontyngentu albo automatycznej rejestracji, wystąpi o uznanie uprzednio złożonej kaucji, za zabezpieczenie kolejnego pozwolenia, o którego udzielenie wnioskuje. W takim przypadku termin 21 dni biegnie od dnia zwrotu takiego kolejnego pozwolenia.
Art. 34 
W przypadku wykorzystania udzielonego pozwolenia w wysokości co najmniej 95 % kaucja podlega zwrotowi w całości, o ile zwrot tego pozwolenia nastąpił nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności.
Art. 35 
W przypadku wykorzystania udzielonego pozwolenia w wysokości do 95 % kaucja podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa w stopniu równym różnicy między 95 % wielkości, na jakie zostało udzielone pozwolenie, a stopniem faktycznego wykorzystania pozwolenia, o ile zwrot tego pozwolenia nastąpił nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności.
Art. 36 
1. Kaucja podlega przepadkowi w całości na rzecz Skarbu Państwa w przypadkach:

1) niepełnego wykorzystania udzielonego pozwolenia, w wysokości nieprzekraczającej 5 %;

2) niedokonania zwrotu udzielonego pozwolenia w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności;

3) wykorzystania udzielonego pozwolenia niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Kaucja nie podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa:

1) w przypadku uchylenia rozporządzenia o ustanowieniu automatycznej rejestracji albo kontyngentu przed upływem terminu, na który automatyczna rejestracja albo kontyngent został ustanowiony - w odniesieniu do pozwoleń, których termin ważności wykracza poza termin wejścia w życie rozporządzenia o uchyleniu automatycznej rejestracji albo kontyngentu;

2) w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38.
Art. 37 
Jeżeli pozwolenie zostało udzielone na przywóz lub wywóz określonej liczby sztuk danego towaru, wynik obliczenia, o którym mowa w art. 34, 35 oraz 36 ust. 1 pkt 1, zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.
Art. 38 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy, w jakich kaucja może być składana,

2) szczegółowy tryb pobierania kaucji oraz jej zwrotu, w tym przypadki, w których wycofanie wniosku o udzielenie pozwolenia nie powoduje przepadku kaucji,

3) kwotę kaucji, do wysokości której organ udzielający pozwoleń nie pobiera kaucji

- uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego wykorzystania udzielonych pozwoleń oraz maksymalnego uproszczenia trybu pobierania i zwrotu kaucji.
Art. 39 
Od kwoty zwróconej kaucji nie płaci się odsetek.