Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - Rozdział 5

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - Rozdział 5 Rynek winaArt. 28
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wyrobu wina gronowego lub moszczu gronowego z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przezna­czonych do obrotu, oraz prowadzi ewidencję tych zgłoszeń;

2) przyjmuje deklaracje zbiorów, produkcji i za­pa­sów oraz ilości produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego, dostarczonych do obowiązkowej destylacji, a także przeprowadza kontrole zgodności informacji zawartych w tych deklaracjach;

3) ustala krajową i regionalne rezerwy praw do sadzenia winorośli;

4) sporządza inwentaryzację potencjału produk­cyjnego winorośli;

5) dokonuje podziału praw do sadzenia winorośli.
Art. 29
W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) udziela pomocy:

a) do prywatnego składowania win stołowych i moszczy gronowych,

b) do wykorzystywania:

– moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego do wyrobu soku winogronowego lub wyrobu z tego soku innych produktów spożywczych,

– zagęszczonego moszczu gronowego i rek­ty­fikowanego zagęszczonego moszczu gronowego do podniesienia stężenia alko­holu w wyrobach winiarskich,

c) do destylacji produktów ubocznych powsta­łych przy wyrobie wina oraz wina otrzy­ma­nego z winogron zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) z tytułu zaniechania uprawy winorośli,

e) z tytułu restrukturyzacji i przekształcenia upraw winorośli;

2) zawiera umowy z producentami wina stołowego i moszczy gronowych na prywatne składo­wanie wina stołowego i moszczy gronowych;

3) prowadzi skup, przechowywanie i sprzedaż alkoholu pochodzącego z destylacji produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub destylacji wina otrzymanego z winogron zebra­nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zatwierdza umowy dostawy zawarte między pod­miotami wyrabiającymi wino a podmiotami prze­prowadzającymi destylację produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub destylacji wina otrzymanego z winogron zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzi dzia­łania związane z realizacją tych umów;

5) zatwierdza:

a) umowy dostawy zawarte między podmiotami wyrabiającymi wino a zatwierdzonymi wytwór­cami wzmocnionego wina,

b) deklaracje dostawy, jeżeli podmioty wyra­biające wino są zatwierdzonymi wytwórcami wina wzmocnionego i wzmacniają je do destylacji;

6) przeprowadza działania w zakresie restruktu­ryzacji i przekształcania upraw winorośli oraz opracowuje i przedkłada do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych plany tej restrukturyzacji i przekształcania;

7) gromadzi i opracowuje informacje wymagane w zakresie sadzenia winorośli oraz wypłat środ­ków finansowych za zaniechanie uprawy wino­rośli i przeprowadzanie destylacji oraz przed­kłada je ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.