Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - Rozdział 8

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - Rozdział 8 Rynek oliwyArt. 39
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) przyjmuje od przetwórców wykorzystujących oliwę z oliwek w przetwórstwie, zwanych dalej "przetwórcami", wnioski o:

a) przeprowadzenie czynności sprawdzających przed rozpoczęciem procesu przetwarzania,

b) przyznanie dopłaty z tytułu wykorzystania oliwy z oliwek w przetwórstwie, zwanej dalej "dopłatą",

c) przyznanie zaliczki na poczet dopłaty;

2) wydaje świadectwa autoryzacji przetwórcom;

3) wydaje decyzje w sprawach przyznania dopłaty oraz przyznania zaliczki na poczet przyznanej dopłaty;

4) wypłaca dopłaty i zaliczki na poczet tych dopłat;

5) przyjmuje i dokonuje zwrotu zabezpieczenia wypłaconych zaliczek;

6) przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku oliwy w zakresie zadań realizowanych przez Agencję.

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się na wniosek przetwórcy składany na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

2) określenie rodzaju oliwy z oliwek, która będzie przetwarzana;

3) rodzaje produktów wyprodukowanych przy użyciu oliwy;

4) nazwę i adres zakładu, w którym oliwa z oliwek będzie przetwarzana.