Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - Rozdział 9

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - Rozdział 9 Rynek jedwabnikówArt. 40
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje świadectwa autoryzacji przedsiębiorcom rozprowadzającym pojemniki z jajeczkami jedwabników;

2) przyjmuje wnioski producentów jedwabników o udzielenie dopłat;

3) wydaje decyzje w sprawie udzielenia dopłat;

4) wypłaca producentom jedwabników dopłaty;

5) przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku jedwabników w zakresie zadań realizowanych przez Agencję.

2. Wniosek o wydanie świadectwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

2) nazwę i adres zakładu wnioskodawcy.

3. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.