Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - Rozdział 9b

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - Rozdział 9b Udzielanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanyArt. 40c
1. Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany udziela się producentom rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2. Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych, na których uprawia się rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

3. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w przepisach wydanych na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2.

4. Wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 i stawek dopłat do 1 ha takiej powierzchni.

5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z rozporzą­dze­­­­­­­­niem Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz.Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4), z zastrzeżeniem art. 40f.

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając ilość materiału siewnego, jaka może być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty;

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, biorąc pod uwagę znaczenie gospodarcze danego gatunku roślin uprawnych.
Art. 40d
1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji, dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na wniosek producenta rolnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, zawierającym w szczególności:

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

2) oświadczenie o:

a) powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany,

b) sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

3. Do wniosku producent rolny dołącza oryginał albo, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważ­nio­nego przez Prezesa Agencji pracownika Agencji, kopię:

1) faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko­wany, pochodzącej z okresu:

a) w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych,

b) od dnia 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków ziemniaka do dnia 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków ziemniaka albo

2) dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwali­fikowany, wystawionego w roku, w którym ten materiał został zużyty do siewu lub sadzenia – jeżeli producent rolny zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wyprodukowany we własnym gospodarstwie.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać w szczególności:

1) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego;

2) nazwę gatunku i odmiany;

3) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;

4) numer partii materiału siewnego.

5. Na żądanie Agencji producent rolny jest obowiązany dostarczyć oryginały doku­mentów, o których mowa w ust. 3.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz terminy i sposób wypłaty dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mając na wzglę­dzie zabezpieczenie przed nieuzasadnio­nym przyznaniem tych dopłat;

2) minimalną ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, mając na względzie zalecane normy wysiewu dla poszczególnych gatunków roślin.
Art. 40e
1. Wojewódzki inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na wniosek dyrektora oddziału terenowego Agencji, przekazuje nieodpłatnie informacje o:

1) przedsiębiorcach wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, w zakresie:

a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu,

b) numeru w rejestrze przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

c) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli został nadany;

2) podmiotach wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. a i c, oraz numeru w rejestrze podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym, prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

3) ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2.

2. Obowiązek przekazywania informacji w zakre­sie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma również przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami o nasiennictwie:

1) został upoważniony przez wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do wypełniania etykiet urzędowych materiału siewnego;

2) wypełnia etykiety przedsiębiorcy – w przy­padku materiału siewnego roślin strączkowych.
Art. 40f
1. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, o których mowa w art. 40c, dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą, nie mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dopłaty przysługują, jeżeli w gospodarstwie producenta rolnego szkoda w uprawach spowodowana suszą, oszacowana przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie odrębnych przepisów, wynosi średnio nie mniej niż 30%.

3. Wysokość dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą nie może przekroczyć wysokości szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, pomniejszonej o wysokość pomocy przyznanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku określonego w art. 40d ust. 1 producent rolny dołącza, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, kopię:

1) protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę określającego wysokość szkody w uprawach, o której mowa w ust. 2;

2) decyzji o udzieleniu pomocy społecznej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, jeżeli producentowi rolnemu udzielono takiej pomocy.