Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw - Rozdział 3

Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw - Rozdział 3 Rejestracja grup i związków

  

Art. 7 
1. Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę grupy stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez grupę warunków określonych w art. 3 albo art. 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 10 i 11.

3. Zadania marszałka województwa określone w rozdziale 3 są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
Art. 8 
1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3, zawiera:

1) nazwę i siedzibę grupy,

2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim,

3) oznaczenie produktu lub grupy produktów,

4) listę członków grupy.

2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3a, zawiera:

1) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3,

2) listę członków grupy, o których mowa w art. 3a pkt 1.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wypis z rejestru sądowego dotyczący grupy,

2) akt założycielski grupy,

3) plan działania grupy, zgodny z aktem założycielskim, opracowany na okres 5 lat,

4) oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) wypis z rejestru sądowego dotyczący grupy,

2) akt założycielski grupy,

3) plan działania w zakresie celów określonych w art. 2, zgodny z aktem założycielskim, opracowany na okres 5 lat,

4) oświadczenia członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1 o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.
Art. 9 
1. Rejestr grup prowadzi marszałek województwa.

2. Rejestr grup zawiera:

1) nazwę i siedzibę grupy,

2) datę wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1,

3) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję,

4) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim.

3. Rejestr jest jawny.

4. Grupa jest obowiązana do informowania marszałkowi województwa o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.

5. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.
Art. 10 
W przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w ustawie marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o odmowie:

1) stwierdzenia spełnienia przez grupę określonych w ustawie warunków wpisu do rejestru,

2) dokonania wpisu do rejestru.
Art. 11 
Marszałek województwa w przypadku, gdy grupa przestaje spełniać warunki określone w art. 3 lub art. 3a, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6, wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu niespełniania przez grupę tych warunków ustawowych i skreśleniu jej z rejestru grup.
Art. 12 
1. Nadzór nad działalnością grupy sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę grupy.

2. Marszałek województwa w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3 lub art. 3a, oraz warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez marszałka województwa.

4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości należących do grupy,

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli,

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.

10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić marszałkowi województwa umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.
Art. 13 
Grupa składa marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę grupy roczne sprawozdanie finansowe w terminie 6 miesięcy od upływu roku jej działalności.
Art. 14 
Grupy producentów rolnych danego produktu lub grupy produktów, w celu reprezentowania swoich interesów, mogą organizować się w związki grup producentów rolnych, zwane dalej "związkami".
Art. 15 
Związek może zostać utworzony:

1) przez grupy producentów rolnych jednego produktu lub grup produktów, przy czym grupy producentów nie są członkami innego związku grup producentów tych samych produktów lub grup produktów,

2) do realizacji w szczególności następujących celów:

a) organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji,

b) organizacji i koordynacji zbywania produktów lub grupy produktów, będących przedmiotem działalności gospodarczej grup,

c) przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich wstępnego przetwarzania,

d) reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej,

e) promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom,

f) promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska,

g) prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów,

h) prowadzenia, za zgodą grup, ich obsługi prawnej i księgowej.
Art. 16 
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez związek warunków określonych w art. 15 i dokonuje wpisu do rejestru związków.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr związków.

3. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8.

4. Do prowadzenia rejestru związków stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 i 10.
Art. 17 
Nadzór nad działalnością związków sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.