Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw - Rozdział 4

Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw - Rozdział 4 Pomoc finansowa


Art. 18 
(uchylony).
Art. 19 
(uchylony).
Art. 20 
(uchylony).
Art. 21 
(uchylony).
Art. 22 
(uchylony).
Art. 23 
1. Grupy producentów rolnych będą mogły ubiegać się o preferencyjne kredyty inwestycyjne o rocznym oprocentowaniu dla kredytobiorcy w wysokości 0,25 stopy redyskontowej weksli, na takich zasadach jak dla kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie rolno-spożywczym.

2. Grupa może również korzystać z dopłat do oprocentowania kredytów zaciągniętych na cele obrotowe na zasadach ogólnych.
Art. 24 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może poręczać kredyty inwestycyjne, o których mowa w art. 23 ust. 1.