Ustawa o kszta速owaniu ustroju rolnego

Ustawa o kszta速owaniu ustroju rolnego


Art. 1 
Ustawa okre郵a zasady kszta速owania ustroju rolnego pa雟twa przez:

1) popraw struktury obszarowej gospodarstw rolnych;

2) przeciwdzia豉nie nadmiernej koncentracji nieruchomo軼i rolnych;

3) zapewnienie prowadzenia dzia豉lno軼i rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Art. 2 
Ilekro w ustawie jest mowa o:

1) "nieruchomo軼i rolnej" - nale篡 przez to rozumie nieruchomo嗆 roln w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wy陰czeniem nieruchomo軼i po這穎nych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne ni rolne;

2) "gospodarstwie rolnym" - nale篡 przez to rozumie gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym ni 1 ha u篡tków rolnych;

3) "prowadzeniu dzia豉lno軼i rolniczej" - nale篡 przez to rozumie prowadzenie dzia豉lno軼i wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro郵innej lub zwierz璚ej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej;

4) "Agencji" - nale篡 przez to rozumie Agencj Nieruchomo軼i Rolnych;

5) "u篡tkach rolnych" - nale篡 przez to rozumie grunty orne, sady, 陰ki trwa貫, pastwiska trwa貫, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.
Art. 3 
1. W przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i rolnej przez osob fizyczn lub osob prawn inn ni Agencja, prawo pierwokupu przys逝guje z mocy ustawy jej dzier瘸wcy, je瞠li 陰cznie spe軟ione s nast瘼uj帷e warunki:

1) umowa dzier瘸wy zosta豉 zawarta w formie pisemnej i ma dat pewn oraz by豉 wykonywana co najmniej 3 lata, licz帷 od tej daty;

2) nabywana nieruchomo嗆 wchodzi w sk豉d gospodarstwa rodzinnego dzier瘸wcy lub jest dzier瘸wiona przez spó責zielnie produkcji rolnej.

2. O tre軼i umowy sprzeda篡 nieruchomo軼i rolnej przez osob, o której mowa w ust. 1, zawiadamia si dzier瘸wc tej nieruchomo軼i, je瞠li umowa dzier瘸wy trwa豉 co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.

3. Je瞠li dzier瘸wcy przys逝guje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywo逝je skutki okre郵one w przepisach Kodeksu cywilnego dotycz帷ych prawa pierwokupu.

4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przys逝guje z mocy ustawy Agencji, dzia豉j帷ej na rzecz Skarbu Pa雟twa.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje si, je瞠li nabywc nieruchomo軼i rolnej jest:

1) spó責zielnia produkcji rolnej - w przypadku sprzeda篡 przez jej cz這nka nieruchomo軼i rolnej stanowi帷ej wk豉d gruntowy w tej spó責zielni;

2) osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomo軼iami.

6. Je瞠li przeniesienie w豉sno軼i nieruchomo軼i rolnej ma na celu uzyskanie prawa do renty strukturalnej, prawo pierwokupu przys逝guje, gdy w wyniku wykonania tego prawa zostanie spe軟iony warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539).

7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przys逝guje, je瞠li w wyniku nabycia nieruchomo軼i rolnej nast瘼uje powi瘯szenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie wi瘯szej ni okre郵ona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomo嗆 rolna po這穎na jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie s御iedniej.

8. Je瞠li cena sprzedawanej nieruchomo軼i ra膨co odbiega od jej warto軼i rynkowej, wykonuj帷y prawo pierwokupu mo瞠, w terminie 14 dni od dnia z這瞠nia o鈍iadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wyst徙i do s康u o ustalenie ceny tej nieruchomo軼i.

9. S康 ustala cen nieruchomo軼i, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomo軼iami.
Art. 4 
1. Je瞠li przeniesienie w豉sno軼i nieruchomo軼i rolnej nast瘼uje w wyniku zawarcia umowy innej ni umowa sprzeda篡, Agencja, dzia豉j帷a na rzecz Skarbu Pa雟twa, mo瞠 z這篡 o鈍iadczenie o nabyciu tej nieruchomo軼i za zap豉t równowarto軼i pieni篹nej.

2. Je瞠li równowarto嗆 pieni篹na, o której mowa w ust. 1, nie wynika z tre軼i umowy, równowarto嗆 t Agencja okre郵a przy zastosowaniu sposobów ustalania warto軼i nieruchomo軼i przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomo軼iami.

3. Je瞠li równowarto嗆 pieni篹na, o której mowa w ust. 1, wynikaj帷a z tre軼i umowy ra膨co odbiega od warto軼i rynkowej nieruchomo軼i rolnej, stosuje si odpowiednio art. 3 ust. 8 i 9.

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przys逝guje:

1) je瞠li w wyniku przeniesienia w豉sno軼i nieruchomo軼i rolnej nast瘼uje powi瘯szenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie wi瘯szej ni okre郵ona w art. 5 ust. 1 pkt 2;

2) je瞠li przeniesienie w豉sno軼i nieruchomo軼i rolnej nast瘼uje na rzecz:

a) spó責zielni produkcji rolnej - w przypadku nieruchomo軼i rolnej stanowi帷ej wk豉d gruntowy cz這nka tej spó責zielni,

b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomo軼iami;

3) je瞠li przeniesienie w豉sno軼i nieruchomo軼i rolnej nast瘼uje w wyniku umowy z nast瘼c, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo貫cznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotycz帷e prawa pierwokupu.
Art. 5 
1. Za gospodarstwo rodzinne uwa瘸 si gospodarstwo rolne:

1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

2) w którym 陰czna powierzchnia u篡tków rolnych jest nie wi瘯sza ni 300 ha.

2. Przy ustalaniu powierzchni u篡tków rolnych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, b璠帷ych przedmiotem wspó逕豉sno軼i uwzgl璠nia si powierzchni nieruchomo軼i rolnych odpowiadaj帷ych udzia這wi we wspó逕豉sno軼i takich nieruchomo軼i, a w przypadku wspó逕豉sno軼i 陰cznej uwzgl璠nia si 陰czn powierzchni nieruchomo軼i rolnych stanowi帷ych przedmiot wspó逕豉sno軼i.

3. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio do ustalania powierzchni u篡tków rolnych b璠帷ych przedmiotem wspó逍osiadania na podstawie umowy dzier瘸wy.
Art. 6 
1. Za rolnika indywidualnego uwa瘸 si osob fizyczn, b璠帷 w豉軼icielem lub dzier瘸wc nieruchomo軼i rolnych o 陰cznej powierzchni u篡tków rolnych nieprzekraczaj帷ej 300 ha, prowadz帷 osobi軼ie gospodarstwo rolne, posiadaj帷 kwalifikacje rolnicze, zamieszka陰 w gminie, na obszarze której po這穎na jest jedna z nieruchomo軼i rolnych wchodz帷ych w sk豉d tego gospodarstwa.

2. Uwa瘸 si, 瞠 osoba fizyczna osobi軼ie prowadzi gospodarstwo rolne, je瞠li podejmuje wszelkie decyzje dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i rolniczej w tym gospodarstwie.

3. Uwa瘸 si, 瞠 osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, je瞠li:

1) uzyska豉 wykszta販enie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykszta販enie 鈔ednie lub wy窺ze, lub

2) osobi軼ie prowadzi豉 gospodarstwo rolne lub pracowa豉 w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

4. Przy ustalaniu powierzchni u篡tków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3.
Art. 7 
1. Dowodem potwierdzaj帷ym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest o鈍iadczenie prowadz帷ego to gospodarstwo, po鈍iadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Dowodem potwierdzaj帷ym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 - 鈍iadectwo lub dyplom uko鎍zenia szko造 z uzyskanym tytu貫m zawodowym albo dyplom uzyskania tytu逝 zawodowego lub dyplom potwierdzaj帷y kwalifikacje zawodowe;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 - o鈍iadczenie po鈍iadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub 鈍iadectwo pracy.

3. Jako dowód, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza si równie odpowiednie dokumenty wydane przez w豉軼iwe organy lub instytucje pa雟tw cz這nkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Dowodem potwierdzaj帷ym zamieszkanie jest dokument okre郵aj帷y zameldowanie na pobyt sta造 w rozumieniu przepisów o ewidencji ludno軼i i dowodach osobistych.

5. Dowodem potwierdzaj帷ym spe軟ienie warunku okre郵onego:

1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotycz帷ym powierzchni u篡tków rolnych jest o鈍iadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;

2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest o鈍iadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, po鈍iadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której nast瘼uje przeniesienie w豉sno軼i nieruchomo軼i rolnej, nabywca jest obowi您any do przed這瞠nia dowodów, o których mowa w ust. 1-5, albo z這瞠nia o鈍iadczenia, 瞠 nie spe軟ia warunków okre郵onych w art. 5 i 6. W o鈍iadczeniu tym nale篡 poda 陰czn powierzchni i miejsce po這瞠nia nieruchomo軼i rolnych, których nabywca jest w豉軼icielem lub dzier瘸wc.

7. Dowody, o których mowa w ust. 1-5, oraz o鈍iadczenie, o którym mowa w ust. 6, stanowi za陰czniki do umowy, w wyniku której nast瘼uje przeniesienie w豉sno軼i nieruchomo軼i rolnej.
Art. 8 
1. Nieruchomo軼i rolne nabyte na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 4 wchodz w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa.

2. Nieruchomo嗆, o której mowa w ust. 1, znajduj帷a si w dniu wej軼ia w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa we w豉daniu innych osób na podstawie umów, pozostaje nadal we w豉daniu tych osób na dotychczasowych warunkach, do chwili zawarcia z Agencj nowych umów.

3. Je瞠li nowe umowy nie zostan zawarte w terminie roku od dnia wej軼ia nieruchomo軼i w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa, dotychczasowe umowy wygasaj.
Art. 9 
1. Czynno嗆 prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji, w przypadku okre郵onym w art. 4 ust. 1, jest niewa積a.

2. Z powództwem o stwierdzenie niewa積o軼i czynno軼i prawnej z przyczyn, o których mowa w ust. 1, oprócz osób maj帷ych w tym interes prawny mo瞠 wyst徙i Agencja.
Art. 10 
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó幡. zm.) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:[W tej cz窷ci przepisu zawarte s zmiany innych aktów prawnych. Tre嗆 zmian zosta豉 uwzgl璠niona w tek軼ie tych瞠 przepisów.]
Art. 11 
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:[W tej cz窷ci przepisu zawarte s zmiany innych aktów prawnych. Tre嗆 zmian zosta豉 uwzgl璠niona w tek軼ie tych瞠 przepisów.]
Art. 12 
W ustawie z dnia 19 pa寮ziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo軼iami rolnymi Skarbu Pa雟twa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323, Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64 i Nr 49, poz. 408) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:[W tej cz窷ci przepisu zawarte s zmiany innych aktów prawnych. Tre嗆 zmian zosta豉 uwzgl璠niona w tek軼ie tych瞠 przepisów.]
Art. 13 
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) w art. 3 wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:[W tej cz窷ci przepisu zawarte s zmiany innych aktów prawnych. Tre嗆 zmian zosta豉 uwzgl璠niona w tek軼ie tych瞠 przepisów.]
Art. 14 
W ustawie z dnia 4 wrze郾ia 1997 r. o dzia豉ch administracji rz康owej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z pó幡. zm.) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:[W tej cz窷ci przepisu zawarte s zmiany innych aktów prawnych. Tre嗆 zmian zosta豉 uwzgl璠niona w tek軼ie tych瞠 przepisów.]
Art. 15 
W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez u篡tkowników wieczystych prawa w豉sno軼i nieruchomo軼i (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24) art. 1 otrzymuje brzmienie:[W tej cz窷ci przepisu zawarte s zmiany innych aktów prawnych. Tre嗆 zmian zosta豉 uwzgl璠niona w tek軼ie tych瞠 przepisów.]
Art. 16 
Do post瘼owa wszcz皻ych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 11, i niezako鎍zonych przed dniem wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 17 
Do post瘼owa wszcz皻ych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 15, i niezako鎍zonych przed dniem wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy stosuje si przepisy w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
Art. 18 
1. Ilekro w dotychczasowych przepisach jest mowa "o Agencji W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa", nale篡 przez to rozumie Agencj Nieruchomo軼i Rolnych.

2. Z dniem wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy Agencja Nieruchomo軼i Rolnych staje si nast瘼c prawnym Agencji W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa.
Art. 19 
Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 3 miesi璚y od dnia og這szenia, z wyj徠kiem art. 7 ust. 3, który wchodzi w 篡cie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk cz這nkostwa w Unii Europejskiej.