Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju - Rozdział 6

Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju - Rozdział 6 Szczególny tryb finansowania zadań z zakresu rozwoju regionalnego

Art. 37 
Działania z zakresu rozwoju regionalnego, nieujęte w kontrakcie, mogą być finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wyłącznie w przypadkach realizacji:

1) programów interwencyjnych tworzonych i realizowanych w razie klęsk żywiołowych, nagłych sytuacji kryzysowych, w szczególności na rynku pracy i w gospodarce;

2) programów pilotażowych testujących nowe rozwiązania i instrumenty rozwoju regionalnego;

3) programów doradczych i informacyjnych.