Ustawa o nasiennictwie - Rozdział 6
Rozdział 6

Przywóz materiału siewnego z państw trzecich

Art. 64. 1. Z państw trzecich można przywozić materiał siewny:

1) dopuszczony do obrotu albo

2) przeznaczony do:

a) prac w hodowli roślin lub do doświadczeń albo

b) uprawy w ogródkach przydomowych i działkowych.

2. Jeżeli materiał siewny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest genetycznie zmodyfikowany, może być przywieziony po spełnieniu wymogów określonych w przepisach o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Art. 65. Przedsiębiorca prowadzący obrót materiałem siewnym, który przywiózł z państw trzecich materiał siewny w ilościach powyżej 2 kilogramów, lub dostawca materiału szkółkarskiego, rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych jest obowiązany w terminie 3 dni od dnia odprawy celnej poinformować wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy albo adres jego miejsca zamieszkania o ilości i rodzaju przywiezionego materiału siewnego oraz przedstawić dokumenty dotyczące wytwarzania i jakości tego materiału.