Ustawa o nasiennictwie - Rozdział 8
Rozdział 8

Przepisy karne

Art. 70. 1. Kto:

1) nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem w krajowym rejestrze lub w odpowiednich rejestrach państw członkowskich, lub we wspólnotowych katalogach,

2) nie stosuje się do zakazów obowiązujących w rejonie zamkniętym,

3) prowadzi obrót materiałem siewnym bez wpisu do rejestru przedsiębiorców,

4) nie składa wojewódzkiemu inspektorowi obowiązującej informacji dotyczącej obrotu materiałem siewnym lub nie prowadzi obowiązującej dokumentacji dotyczącej tego materiału,

5) nie stosuje etykiet lub dokumentów dostawcy, wypisów świadectwa, plomb oraz nie zabezpiecza opakowań z materiałem siewnym, zgodnie z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 i art. 62, lub podaje na etykietach informacje niezgodne ze świadectwem, o którym mowa w art. 47 ust. 3,

6) nie zgłasza w terminie 3 dni od dnia odprawy celnej do wojewódzkiego inspektoratu przywozu materiału siewnego na polski obszar celny,

7) nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 33,

8) nie prowadzi list odmian lub nie sporządza opisów odmian znajdujących się na liście, o której mowa w art. 56,

9) nie będąc wpisanym do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 54 ust. 1, sprzedaje poza terenem powiatu, w którym wytworzył materiał siewny rozmnożeniowy roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiał szkółkarski przeznaczony dla odbiorcy na jego własne, niezarobkowe potrzeby,

10) nabył od producenta materiał siewny rozmnożeniowy roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiał szkółkarski przeznaczony na jego własne, niezarobkowe potrzeby, a wprowadził go do obrotu lub rozmnaża w celach zarobkowych

- podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.