Ustawa o nasiennictwie - Rozdział 9
Rozdział 9

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

Art. 71. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188) w art. 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pozytywne wyniki badań skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych Instytutu Ochrony Roślin oraz w innych jednostkach upoważnionych, w drodze decyzji, przez podmiot określony, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;".

Art. 72. 1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych do tego dnia decyzją ostateczną, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy albo przepisy o ochronie prawnej odmian roślin.

2. Rejestr odmian prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się krajowym rejestrem.

Art. 73. 1. Prawa twórców odmian do wynagrodzenia za wszelkie zarobkowe korzyści z odmiany nabyte na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia. Do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Prawa hodowców, autorów odmian do premii autorskiej i prawa osób fizycznych, które udzieliły pomocy przy wytwarzaniu odmian, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia. Do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Wysokość premii, o której mowa w ust. 2, ustala się w wysokości premii uzyskanej za daną odmianę w 2003 r., przy czym premie te wypłaca Centralny Ośrodek.

Art. 74. 1. Do wytwarzania i obrotu dopuszcza się materiał siewny odmian selekcjonowanych wpisanych do rejestru odmian na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Do etykiet materiału siewnego odmian, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 59 ust. 5 i 6.

Art. 75. Zezwolenia i upoważnienia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 76. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowy Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych staje się Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w rozumieniu ustawy.

Art. 77. Traci moc ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).

Art. 78. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 71, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. (poz. 1299)

Załącznik nr 1

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU ORAZ KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ WYTWARZANY I ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBROCIE

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

ROŚLINY ZBOŻOWE

1

Jęczmień

Hordeum vulgare L.

2

Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pękającej)

Zea mays L.

3

Mieszańce sorga zwyczajnego i trawy sudańskiej

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

4

Mozga kanaryjska (kanar)

Phalaris canariensis L.

5

Owies

Avena sativa L.

6

Pszenica orkisz

Triticum spelta L.

7

Pszenica twarda

Triticum durum Desf.

8

Pszenica zwyczajna

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

9

Pszenżyto

x Triticosecale Wittm.

10

Ryż

Oryza sativa L.

11

Sorgo zwyczajne

Sorghum bicolor (L.) Moench

12

Trawa sudańska

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

13

Żyto

Secale cereale L.

ROŚLINY OLEISTE I WŁÓKNISTE

1

Bawełna

Gossypium spp.

2

Gorczyca biała

Sinapis alba L.

3

Gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch

4

Gorczyca sarepska

Brassica junacea (L.) Czernj. et Cosson

5

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

6

Konopie

Cannabis sativa L.

7

Krokosz barwierski (saflor barwierski)

Carthanus tinctorius L.

8

Len zwyczajny

Linum usitatissimum L.

9

Mak

Papaver somniferum L.

10

Orzech ziemny

Arachis hypogaea L.

11

Rzepak

Brassica napus L. (partim)

12

Rzepik

Brassica rapa L. var silvestris (Lam.) Briggs

13

Słonecznik

Helianthus annuus L.

14

Soja zwyczajna

Glicyne max (L.) Merrill

ROŚLINY PASTEWNE - STRĄCZKOWE

1

Bobik

Vicia faba L. (partim)

2

Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

3

Łubin biały

Lupinus albus L.

4

Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

5

Łubin żółty

Lupinus luteus L.

6

Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

7

Wyka pannońska

Vicia pannonica Crantz

8

Wyka siewna

Vicia sativa L.

ROŚLINY PASTEWNE - MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE

1

Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

2

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

3

Koniczyna egipska(koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

4

Koniczyna biała

Trifolium repens L.

5

Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

6

Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

7

Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

8

Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

9

Kozieradka pospolita (koniczyna grecka)

Trigonella foenum-graecum L.

10

Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

11

Lucerna mieszańcowa

Medicago x varia T. Martyn

12

Lucerna siewna

Medicago sativa L.

13

Siekiernica włoska

Hedysarum coronarium L.

ROŚLINY PASTEWNE - TRAWY GAZONOWE I PASTEWNE

1

Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (L.) Pers.

2

Festulolium

x Festulolium

3

Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

4

Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

5

Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Hudson

6

Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

7

Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

8

Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

9

Mietlica biaława

Agrostis giganthea Roth

10

Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

11

Mietlica psia

Agrostis canina L.

12

Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

13

Mozga Hardinga

Phalaris aquatica L.

14

Rajgras wyniosły (rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv., ex J. S. Et K. B. Persl

15

Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

16

Stokłosa alaskańska

Bromus sitchensis Trin.

17

Tymotka kolankowata

Phleum bertolonii DC.

18

Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

19

Wiechlina zwyczajna

Poa trivilis L.

20

Wiechlina błotna

Poa palustris L.

21

Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

22

Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

23

Wiechlina roczna

Poa annua L.

24

Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

25

Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

Lolium x boucheanum Kunth

26

Życica trwała (rajgras angielski)

Lolium perenne L.

27

Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.

ROŚLINY PASTEWNE - INNE ROŚLINY ROLNICZE

1

Brukiew pastewna

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

2

Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

3

Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)

 

Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.

4

Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

BURAK I ZIEMNIAK

1

Burak cukrowy

Beta vulgaris L.

2

Burak pastewny

Beta vulgaris L.

3

Ziemniak

Solanum tuberosum L.

ROŚLINY WARZYWNE

1

Bób

Vicia faba L. (partim)

2

Brokuł

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

 

Alef. var. cymosa Duch.

3

Burak ćwikłowy

Beta vulgaris L. var. vulgaris

4

Burak liściowy

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

5

Cebula

Allium cepa L.

6

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

Allium fistulosum L.

7

Cykoria

Cichorium intybus L. (partim)

8

Czosnek pospolity

Allium sativum L.

9

Dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

10

Dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

11

Endywia

Cichorium endivia L.

12

Fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

13

Fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

14

Groch siewny łuskowy i cukrowy

Pisum sativum L. (partim)

15

Jarmuż

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)

 

Alef. var.sabellica L.

16

Kalafior

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

17

Kalarepa

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

18

Kapusta brukselska

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

19

Kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

20

Kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

21

Kapusta pekińska

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

22

Kapusta włoska

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

23

Karczoch hiszpański (kard)

Cynara cardunculus L.

24

Karczoch zwyczajny

Cynara scolymus L.

25

Kawon (arbuz)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

26

Koper włoski (fenkuł)

Foeniculum vulgare Miller

27

Marchew jadalna

Daucus carota L.

28

Melon

Cucumis melo L.

29

Oberżyna

Solanum melongena L.

30

Ogórek

Cucumis sativus L.

31

Papryka

Capsicum annuum L.

32

Pietruszka zwyczajna

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill

33

Pomidor

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

34

Por

Allium porrum L.

35

Rabarbar

Rheum rhaponticum L.

36

Roszponka warzywna

Valerianella locusta (L.) Laterrade

37

Rzepa jadalna

Brassica rapa L. var. rapa

38

Rzodkiew, rzodkiewka

Raphanus sativus L.

39

Sałata siewna

Lactuca sativa L.

40

Seler zwyczajny

Apium graveolens L.

41

Skorzonera (wężymord)

Scorzonera hispanica L.

42

Szalotka (cebula szalotka)

Allium ascalonicum L.

43

Szparag

Asparagus officinalis L.

44

Szpinak

Spinacia oleracea L.

45

Trybuła ogrodowa

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

ROŚLINY SADOWNICZE

1

Brzoskwinia zwyczajna

Prunus persica (L.) Batsch

2

Cytryna zwyczajna

Citrus limon (L.) Burm. F.

3

Czereśnia

Prunus avium L.

4

Grejpfrut

Citrus paradisi Macf.

5

Grusza pospolita

Pyrus communis L.

6

Jabłoń

Malus Mill.

7

Leszczyna pospolita

Corylus avellana L.

8

Lima (limeta kwaśna)

Citrus aurantifolia (Christm.) Swing

9

Malina

Rubus spp.

10

Mandarynka

Citrus reticulata Blanco

11

Migdałowiec

Prunus amygdalus Batsch

12

Morela zwyczajna

Prunus armeniaca L.

13

Oliwka europejska

Olea europea L.

14

Orzech włoski

Juglans regia L.

15

Pigwa

Cydonia Mill.

16

Pistacja właściwa

Pistacia vera L.

17

Pomarańcza słodka

Citrus sinensis (L.) Oesbeck

18

Porzeczka, agrest

Ribes spp.

19

Śliwa domowa

Prunus domestica L.

20

Śliwa japońska

Prunus salicina

21

Truskawka

Fragaria ananassa Duch.

22

Wiśnia pospolita

Prunus cerasus L.

23

Winorośl

Vitis spp.

Załącznik nr 2

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU PO STWIERDZENIU ICH ZADOWALAJĄCEJ WARTOŚCI GOSPODARCZEJ (WGO)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

ROŚLINY ROLNICZE

I. BURAK

1

Burak cukrowy

Beta vulgaris L.

2

Burak pastewny

Beta vulgaris L.

II. ROŚLINY PASTEWNE*

1

Mietlica psia

Agrostis canina L.

2

Mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

3

Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

4

Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

5

Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

6

Rajgras wyniosły

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J. S. Et K. B. Presl

7

Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

8

Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

9

Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

10

Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

11

Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Hudson

12

Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

13

Festulolium

x Festulolium

14

Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i holenderski)

Lolium multiflorum Lam.

15

Życica trwała

Lolium perenne L.

16

Życica mieszańcowa

Lolium x boucheanum Kunth

17

Tymotka kolankowata

Phleum bertolonii DC.

18

Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

19

Wiechlina roczna

Poa annua L.

20

Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

21

Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

22

Wiechlina zwyczajna (szorstka)

Poa trivialis L.

23

Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

24

Soja

Glycine max (L.) Merrill

25

Łubin biały

Lupinus albus L.

26

Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

27

Łubin żółty

Lupinus luteus L.

28

Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

29

Bobik

Vicia faba L. (partim)

30

Wyka siewna

Vicia sativa L.

31

Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

32

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

33

Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

34

Lucerna siewna

Medicago sativa L.

35

Lucerna mieszańcowa

Medicago x varia T. Martyn

36

Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

37

Koniczyna szwedzka

Trifolium hybridum L.

38

Koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

39

Koniczyna czerwona (łąkowa)

Trifolium pratense L.

40

Koniczyna biała

Trifolium repens L.

41

Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

42

Brukiew pastewna

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

43

Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)

 

Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.

44

Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

45

Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

III. ROŚLINY OLEISTE I WŁÓKNISTE

1

Rzepik

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

2

Gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson

3

Rzepak

Brassica napus L. (partim)

4

Gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch

5

Konopie

Cannabis sativa L.

6

Krokosz barwierski

Carthamus tinctorius L.

7

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

8

Słonecznik

Helianthus annuus L.

9

Len zwyczajny

Linum usitatissimum L.

10

Mak

Papaver somniferum L.

11

Gorczyca biała

Sinapis alba L.

IV. ROŚLINY ZBOŻOWE

1

Owies

Avena sativa L.

2

Jęczmień

Hordeum vulgare L.

3

Kanar

Phalaris canariensis L.

4

Żyto

Secale cereale L.

5

Pszenżyto

x Triticosecale Wittm.

6

Pszenica zwyczajna

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

7

Pszenica twarda

Triticum durum Desf.

8

Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pękającej)

Zea mays L.

V. INNE

1

Ziemniak

Solanum tuberosum L.

2

Cykoria korzeniowa

Cichorium intybus L. (partim)

3

Winorośl

Vitis L.

______

* Nie dotyczy odmian traw użytkowanych jako gazonowe.

Załącznik nr 3

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH I SADOWNICZYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ GOSPODARCZĄ ODMIAN (WGO) BADA SIĘ PO WPISANIU ICH DO REJESTRU

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

ROŚLINY WARZYWNE

1

Burak ćwikłowy

Beta vulgaris L. var. vulgaris

2

Cebula

Allium cepa L.

3

Fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

4

Groch siewny łuskowy i cukrowy

Pisum sativum L. (partim)

5

Kalafior

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

6

Kapusta brukselska

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

7

Kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

8

Kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

9

Marchew jadalna

Daucus carota L.

10

Ogórek

Cucumis sativus L.

11

Papryka

Capsicum annuum L.

12

Pietruszka zwyczajna

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill.

13

Pomidor

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

14

Por

Allium porrum L.

15

Seler zwyczajny

Apium graveolens L.

ROŚLINY SADOWNICZE

1

Grusza pospolita*

Pyrus communis L.

2

Jabłoń*

Malus Mill.

3

Malina

Rubus spp.

4

Porzeczka

Ribes spp.

5

Śliwa domowa

Prunus domestica L.

6

Truskawka

Fragaria ananassa Duch.

7

Wiśnia pospolita**

Prunus cerasus L.

______

* Odmiany owocujące i podkładki.

** Odmiany owocujące.


1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1160, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.