Ustawa o ochronie zwierząt - Rozdział 7

Ustawa o ochronie zwierząt - Rozdział 7 Transport zwierząt


Art. 24
Zasady postępowania w zakresie transportu zwie­rząt kręgowych są określone w rozporzą­dze­niu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dy­rektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozpo­rządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.Urz. UE L 3 z 5.01.2005, str. 1), zwanym dalej „rozporzą­dze­niem nr 1/2005”.
Art. 24a
Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje zadania i uprawnienia właściwej władzy określone w roz­po­rządzeniu nr 1/2005, w tym:

1) przeprowadza kontrole;

2) wydaje, na wniosek, decyzje w sprawach:

a) zezwoleń, o których mowa w art. 10 i 11 rozporządzenia nr 1/2005,

b) licencji, o których mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005, [*]

c) świadectw zatwierdzenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 rozpo­rządzenia nr 1/2005.
Art. 24b
Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestry, o których mowa w art. 13 ust. 3 i 4, art. 18 ust. 3 i art. 19 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1/2005, oraz przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza wetery­narii, informacje zawarte w tych rejestrach, w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego w nich ujawnionego.
Art. 24c
1. Szkolenia osób, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1/2005, prowadzi się po uzyskaniu upoważ­nienia powiatowego lekarza weterynarii właści­wego ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

2. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, udziela upoważnienia do prowadzenia szko­lenia osób, o których mowa w art. 6 ust. 4 lub 5 lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1/2005, jeżeli podmiot zamierzający je prowadzić przed­stawi:

1) program szkolenia uwzględniający zakres określony w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005;

2) plan realizacji szkolenia;

3) listę osób wyznaczonych do prowadzenia szkolenia.
Art. 24d
W przypadku szkolenia osób, o których mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005, powia­towy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia powołuje komisję egza­minacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie.
Art. 24e
1. Podmiot upoważniony do prowadzenia szkole­nia, niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, albo komisja egzaminacyjna, niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu kończącego szko­lenie, sporządza protokół, który następnie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce pro­wadzenia szkolenia.

2. Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzymaniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, wydaje:

1) zaświadczenia albo

2) licencje – w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005 [*]

– potwierdzające kwalifikacje w zakresie tran­sportu lub obsługi zwierząt.
Art. 24f
Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 24d, oraz kwalifikacje osób wchodzących w jej skład,

2) sposób przeprowadzania egzaminu kończą­cego szkolenie osób, o których mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005,

3) zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa w art. 24e ust. 1,

4) wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 24e ust. 2 pkt 1

– mając na względzie zapewnienie uzyskania odpowiednich kwalifikacji w zakresie ochrony zwierząt w czasie transportu, w tym uzyskanie przez osoby przeszkolone wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005.
Art. 24g
Koszty szkolenia ponoszą odpowiednio prze­woźnicy, o których mowa w art. 6 ust. 4 roz­po­rządzenia nr 1/2005, albo operatorzy punktów gromadzenia, o których mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005.
Art. 25
Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.
Art. 26
(skreślony).