Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Rozdział 5

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Rozdział 5 Kontrola hodowli zwierząt i rozroduArt. 41
1. Kontrole, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, są przeprowadzane u podmiotów wykonujących zadania z zakresu hodowli zwierząt i rozrodu innych niż Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

2. Pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt wykonują czynności kontrolne w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu upoważnienia do ich wykonywania udzielonego przez dyrektora tej jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, po przedstawieniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, mają prawo do:

1) wstępu na grunty i do obiektów, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, do zakładów wylęgu drobiu oraz do obiektów, w których jest produkowany i przechowywany materiał biologiczny;

2) oględzin zwierząt, przeprowadzania badań i pobierania próbek krwi oraz próbek materiału biologicznego;

3) kontroli dokumentów hodowlanych i innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli;

4) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, z zachowaniem przepisów sanitarnych i weterynaryjnych.

5. Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona umożliwia przeprowadzenie kontroli, w tym udostępnia dokumenty hodowlane oraz inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli, a także doprowadza zwierzęta.
Art. 42
1. Pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt wykonujący czynności kontrolne sporządzają protokół z przebiegu kontroli.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt lub osoba przez niego upoważniona wyznacza termin ich usunięcia, nie krótszy niż 7 dni.

3. Jeżeli stwierdzone uchybienia nie zostaną usunięte w określonym terminie, dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt lub osoba przez niego upoważniona występuje do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o:

1) cofnięcie uprawnień, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1;

2) zmianę lub uchylenie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 4 lub art. 28 ust. 3;

3) cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
Art. 43
Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt składa do dnia 31 stycznia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim.