Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Rozdział 6

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Rozdział 6 Warunki udziału koniowatych w zawodach konnychArt. 44
1. Zawody konne służą ocenie wartości użytkowej koniowatych i są przeprowadzane zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przeprowadzania zawodów konnych z udziałem koniowatych.

2. Warunki dotyczące zawodów konnych nie mogą wprowadzać różnic między koniowatymi, które zostały wpisane do ksiąg lub zostały w nich zarejestrowane i kandydują do wpisu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (koniowate zarejestrowane), a koniowatymi zarejestrowanymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do:

1) warunków ich udziału w zawodach, zwłaszcza wymagań minimalnych lub maksymalnych;

2) kryteriów sędziowania;

3) nagród pieniężnych lub zysków, które pochodzą z tych zawodów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do:

1) zawodów organizowanych dla koniowatych, wpisanych do ksiąg, których celem jest ich selekcja;

2) zawodów regionalnych, których celem jest selekcja koniowatych;

3) imprez historycznych lub tradycyjnych.

4. Organizator zawodów konnych niezwłocznie powiadamia na piśmie posiadacza zwierzęcia o przyczynach niedopuszczenia tego zwierzęcia do udziału w zawodach.

5. Organizator zawodów konnych, o których mowa w ust. 3, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w formie pisemnej i elektronicznej, do dnia 31 marca, informacje o zawodach, które:

1) odbyły się w roku poprzednim;

2) planowane są w roku bieżącym.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, zawierają:

1) określenie rodzaju lub typu zawodów konnych;

2) wskazanie sposobu przeznaczenia nagród pieniężnych lub zysków z zawodów konnych, w tym procentowego udziału nagród pieniężnych lub zysków przeznaczonych na ochronę, rozwój lub doskonalenie hodowli koniowatych;

3) kryteria podziału nagród pieniężnych lub zysków z zawodów konnych, w tym kryteria podziału nagród pieniężnych lub zysków przeznaczonych na ochronę, rozwój lub doskonalenie hodowli koniowatych.

7. Na ochronę, rozwój lub doskonalenie hodowli koniowatych organizator zawodów konnych może przeznaczyć nie więcej niż 20% nagród pieniężnych lub zysków z tych zawodów.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje informacje, o których mowa w ust. 5, Komisji Europejskiej.