Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Rozdział 8

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Rozdział 8 Przepisy karneArt. 47
1. Kto:

1) w rozrodzie naturalnym lub prowadząc punkt kopulacyjny wykorzystuje reproduktory niespełniające wymagań określonych w:

a) art. 29 ust. 1 - w przypadku zwierząt hodowlanych innych niż koniowate,

b) art. 29 ust. 5 - w przypadku koniowatych,

2) wykorzystuje w rozrodzie pszczół trutnie niespełniające wymagań określonych w art. 33 ust. 1,

3) utrzymuje pszczoły wbrew zakazowi określonemu przez sejmik województwa w uchwale wydanej na podstawie art. 33 ust. 2,

4) utrzymuje pszczoły innych linii niż określone przez sejmik województwa w uchwale wydanej na podstawie art. 33 ust. 2,

5) wykonuje zabiegi sztucznego unasienniania:

a) wykorzystując nasienie reproduktorów niespełniających wymagań określonych w art. 29 ust. 3 i 5 oraz art. 32 ust. 1,

b) nie spełniając wymagań określonych w art. 34 ust. 1-3,

6) przy wprowadzaniu materiału biologicznego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) nie wydaje dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 7, lub

b) wydaje dokument handlowy:

– niespełniający wymagań określonych w art. 26 ust. 7 lub

– nie posiadając zezwolenia określonego w art. 35 ust. 1, lub

– nie posiadając decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dla prowadzenia działalności w zakresie pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków lub przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków wykorzystywanych w rozrodzie zwierząt lub posiadając decyzję zakazującą prowadzenia tej działalności,

7) prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia lub przechowywania i dostarczania nasienia, nie posiadając zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie art. 35 ust. 1,

8) wykorzystuje do produkcji piskląt jaja wylęgowe niespełniające wymagań określonych w art. 38 ust. 1,

9) wprowadza do obrotu pisklęta hodowlane drobiu niespełniające wymagań określonych w art. 38 ust. 2,

10) organizuje zawody konne:

a) nie przestrzegając warunków określonych w art. 44 ust. 2 lub

b) nie powiadamiając niezwłocznie na piśmie posiadacza zwierzęcia o przyczynach niedopuszczenia tego zwierzęcia do udziału w zawodach konnych, lub

c) nie przekazując w terminie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa informacji, o których mowa w art. 44 ust. 5, lub

d) przeznacza więcej niż 20% nagród pieniężnych lub zysków z zawodów konnych na ochronę, rozwój lub doskonalenie hodowli koniowatych,

11) wprowadza do handlu materiał biologiczny bydła, owiec, kóz, świń i koniowatych niezaopatrzony w świadectwo potwierdzające jego pochodzenie, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących świadectw obowiązujących w handlu, lub zaopatruje go w świadectwo niespełniające tych wymagań

– podlega karze grzywny.

2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 pkt 2-4, 8 i 9, można orzec przepadek rzeczy stanowiącej przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiła własności sprawcy.

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.