Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Rozdział 9

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Rozdział 9 Przepisy zmieniające, przejściowe i końcoweArt. 48
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399) w art. 38 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 49
1. Do czasu upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów na podstawie art. 11 ust. 4 zadania związane z:

1) prowadzeniem oceny wartości użytkowej lub hodowlanej pszczół i stad zwierząt futerkowych,

2) publikowaniem wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej pszczół i stad zwierząt futerkowych

– prowadzi Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

2. Za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt pobiera opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. Do opłaty przepis art. 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt przy prowadzeniu oceny wartości użytkowej pszczół i zwierząt futerkowych, a także publikowaniu jej wyników.
Art. 50
1. Do udostępniania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), z tym że:

1) ilekroć w tych przepisach jest mowa o:

a) uprawnionych rolnikach – rozumie się przez to osoby fizyczne i prawne prowadzące chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, które w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 58, korzystały z usług sztucznego unasienniania Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i jej oddziałów,

b) przedsiębiorstwie państwowym – rozumie się przez to stację hodowli i unasienniania zwierząt, będącą oddziałem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt,

c) dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego – rozumie się przez to dzień likwidacji stacji hodowli i unasienniania zwierząt;

2) nabycie akcji lub udziałów w tych spółkach następuje na podstawie ostatecznej listy uprawnionych rolników przekazanej ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ustawy, o której mowa w art. 58.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb nabywania akcji lub udziałów przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na względzie należyte zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa.
Art. 51
1. Związek hodowców lub inny podmiot, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 58, traci prawo do jej prowadzenia, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie przedstawi zakresu i metodyki prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, a w odniesieniu do gatunków nieobjętych przepisami o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz świń – sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych.

2. Podmiot upoważniony do prowadzenia:

1) specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie oraz do wydawania zaświadczeń w tym zakresie na podstawie art. 8a, lub

2) działalności w zakresie pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków na podstawie art. 26 ust. 2, lub

3) działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia lub przechowywania i dostarczania nasienia na podstawie art. 29 ust. 1

– ustawy, o której mowa w art. 58, zachowuje prawo do ich prowadzenia.

3. Związek hodowców lub inny podmiot, który został upoważniony do prowadzenia określonej księgi lub rejestru na podstawie art. 14 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58, zachowuje prawo do jej prowadzenia.

4. Osoby, które ukończyły kurs, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 58, zachowują prawo wykonywania sztucznego unasienniania.
Art. 52
1. Wpisy zwierząt do ksiąg zwierząt hodowlanych lub rejestrów zwierząt hodowlanych prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów uważa się za wpisy dokonane zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

2. Dokumentację hodowlaną wydaną przed wejściem w życie niniejszej ustawy uważa się za dokumentację hodowlaną wydaną zgodnie z przepisami tej ustawy.
Art. 53
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt utworzone na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 58, staje się Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 54
1. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące księgę, o której mowa w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1, lub rejestr, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa pierwsze sprawozdanie zawierające informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23, za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca roku kalendarzowego do dnia 31 marca roku następnego.

2. Organizator zawodów konnych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa pierwszą informację, o której mowa w art. 44 ust. 5 pkt 1, za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca roku kalendarzowego.
Art. 55
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 58, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 4, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 56
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6, art. 14 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 21a ust. 4, art. 36, art. 38 i art. 40h ustawy, o której mowa w art. 58, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, art. 18 ust. 7, art. 22 ust. 6, art. 28 ust. 3, art. 39, art. 46 i art. 50 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 57
1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58, zachowują moc do dnia ich uchylenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa uchyli, w drodze rozporządzenia, akt wykonawczy wydany na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58, zachowany czasowo w mocy zgodnie z ust. 1, nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 58
Traci moc ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866).
Art. 59
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.