Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - Rozdział 3

Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - Rozdział 3 Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna, dopłaty do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów

Art. 42 
Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-12 załącznika, w zakresie:

1) zakupu interwencyjnego i sprzedaży interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku,

2) dopłat do:

a) przechowywania masła, śmietanki, odtłuszczonego mleka w proszku i serów,

b) przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki,

c) masła skoncentrowanego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji.

d) odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów,

e) odtłuszczonego mleka w proszku i maślanki w proszku przeznaczonych do produkcji pasz,

f) zakupu masła przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki wsparcia, stołówki i jadłodajnie dla ubogich, schroniska i noclegownie dla bezdomnych, nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności,

g) spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych

- udzielanych przez Prezesa Agencji;

3) wydawania zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.
Art. 42a 
Rada Ministrów określa corocznie, do dnia 15 czerwca na kolejny rok szkolny, w drodze rozporządzenia, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.
Art. 42b 
Producenci serów o kodzie CN 0406 są obowiązani do zarejestrowania się w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115).
Art. 43 
1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-10 załącznika, Prezes Agencji:

1) realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a-e, wydaje świadectwa autoryzacji:

a) zakładów produkcyjnych,

b) chłodni,

c) magazynów,

d) zakładów konfekcjonujących;

2) realizując dopłaty do zakupu masła, prowadzi rejestr dostawców masła oraz podmiotów wymienionych w art. 42 pkt 2 lit. f.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 10 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o dopłaty.

3. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika, Prezes Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 3, wydaje producentom serów, na ich wniosek, zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.

4. W przypadku wykorzystywania przez producentów kazeiny i kazeinianów do produkcji serów bez zezwolenia, o którym mowa w art. 42 pkt 3, lub wykorzystania kazeiny i kazeinianów do produkcji serów w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 12 załącznika, producent jest obowiązany do wniesienia kary pieniężnej w wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 12 załącznika, na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji.

5. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 3, składa się do Prezesa Agencji.

6. Wnioski o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa się do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, zawierają:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres wnioskodawcy;

3) adres zakładu produkcyjnego, chłodni, magazynu lub zakładu konfekcjonującego;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany;

5) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych;

6) numer rejestracyjny nadany przez Agencję, o ile został nadany;

7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

8) numery linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych;

9) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych występujących o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a;

10) informacje o rodzaju sera, do którego zostanie dodana kazeina i kazeiniany, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, o którym mowa w art. 42 pkt 3;

11) dane o przedmiocie działania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek dotyczy wpisu do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, składa się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.
Art. 44 
1. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 4 załącznika, Prezes Agencji, w ramach dopłat do zakupu masła, wydaje podmiotom wymienionym w art. 42 pkt 2 lit. f bony uprawniające do zakupu określonej ilości masła od dostawców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

2. Dopłaty do zakupu masła są udzielane na podstawie złożonych przez dostawców masła bonów, o których mowa w ust. 1.
Art. 45 
W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 4 i 9 załącznika, Prezes Agencji wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie przemieszczania przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. b, c oraz e.
Art. 45a 
Prezes Agencji, w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 4-6 załącznika, wydaje certyfikat jakości masła, odtłuszczonego mleka w proszku i śmietanki przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 46 
1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii Euro­pejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecz­nych jest dofinansowywane:

1) ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleczarstwa przewi­dzianych w planie finansowym tego Funduszu – w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;

2) z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej – w szkołach podsta­wowych.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „dopłatą krajową”, jest wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 42a.

3. W przypadku gdy cena mleka lub przetworu mlecznego dostarczonych do szkół podsta­wowych jest niższa niż maksymalna cena mleka, o której mowa w ust. 2, dofinansowanie zmniejsza się do ceny dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego.

4. Dopłata krajowa jest przyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na jednego ucznia na jeden dzień nauki szkolnej, ustalonego zgodnie z art. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 załącznika.

5. Warunkiem uzyskania dopłaty krajowej jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica między ceną maksymalną dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego a ceną maksymalną określoną w ust. 2.
Art. 46a 
1. Dopłata krajowa jest udzielana:

1) podmiotom wpisanym do rejestru pod­miotów ubiegających się o dopłaty, o którym mowa w art. 43 ust. 2, dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół podstawowych, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 10 załącznika;

2) na wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. Kontrole dotyczące wykorzystania dopłat krajowych przeprowadza się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 załącznika.

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.).
Art. 46b 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wypłacania dopłaty krajowej, a także szczegółowy zakres kontroli wykorzystania tej dopłaty, mając w szczególności na uwadze określenie terminów dokonywania poszczególnych czynności związanych z wypłatą dopłat krajowych, przepisy Unii Europejskiej w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, a także zabezpieczenie pra­widłowego wydatkowania tych środków.
Art. 47 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych składa corocznie wniosek do Komisji Europejskiej o objęcie dopłatami przechowywania serów, w którym określa ilość i rodzaj serów nadających się do długotrwałego składowania.
Art. 48 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła przez podmioty wymienione w art. 42 pkt 2 lit. f, mając na względzie potrzebę zapewnienia właściwej realizacji zapotrzebowania na masło zakupywane przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze, nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności.