Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - Rozdział 4

Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - Rozdział 4 Kontrole i czynności sprawdzające

  

Art. 49 
1. Agencja przeprowadza:

1) kontrole podmiotów skupujących w zakresie spełniania warunków określonych w art. 4 ust. 2;

2) czynności sprawdzające dostawców hurtowych, dostawców bezpośrednich, w tym dostawców, którym została przyznana rekompensata, o której mowa w art. 23a ust. 1, podmioty skupujące oraz podmioty wymienione w art. 42b i art. 43, w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowy­wania, przetwórstwa i konsumpcji przetwo­rów mlecznych oraz wykorzystywaniem kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji.

3. Do przeprowadzania przez Agencję kontroli oraz czynności sprawdzających stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.