Ust. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych... Rozdział 4

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku sprzeciwu

Art. 28. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma uzasadniony interes, w terminie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich informacji zawartych w złożonym przez inne państwo wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych, może wnieść do ministra właściwego do spraw rynków rolnych sprzeciw do tego wniosku.

Art. 29. Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie przekazuje Radzie sprzeciw, o którym mowa w art. 28.

Art. 30. Rada, w terminie 14 dni od dnia przekazania sprzeciwu, o którym mowa w art. 28, wydaje opinię o spełnianiu wymagań określonych w:

  1)  art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 2081/92 - w przypadku gdy sprzeciw dotyczy wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego;

  2)  art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 2082/92 - w przypadku gdy sprzeciw dotyczy wniosku o rejestrację nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego.

Art. 31. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, biorąc pod uwagę opinię Rady, o której mowa w art. 30, niezwłocznie:

  1)  przekazuje sprzeciw do Komisji Europejskiej - w przypadku gdy sprzeciw spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 30;

  2)  wydaje decyzję o odmowie przekazania sprzeciwu do Komisji Europejskiej - w przypadku gdy sprzeciw nie spełnia wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 30.

Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przypadku otrzymania sprzeciwu do wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych, ze strony innego państwa.

2. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, może przedstawić na piśmie stanowisko do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje sprzeciw Radzie wraz ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Art. 33. 1. Rada, w terminie 30 dni od dnia przekazania sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1, wydaje opinię o zasadności sprzeciwu oraz proponuje środki zmierzające do osiągnięcia porozumienia między państwem, które zgłosiło sprzeciw, a Rzecząpospolitą Polską, zwanego dalej "porozumieniem".

2. Rada w opinii, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę stanowisko wnioskodawcy do złożonego sprzeciwu.

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w art. 33, przekazuje państwu, które złożyło sprzeciw do wniosku o rejestrację, stanowisko w sprawie sprzeciwu oraz proponuje środki zmierzające do osiągnięcia porozumienia.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych po przekazaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 1, podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia porozumienia.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych po osiągnięciu porozumienia przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:

  1)  art. 7 ust. 5 lit. a rozporządzenia nr 2081/92 - w przypadku sprzeciwu do wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia albo oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego, albo

  2)  art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 2082/92 - w przypadku sprzeciwu do wniosku o rejestrację nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego.