Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie - Rozdział 1

Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie - Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1 
1. Ustawa określa:

1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej,

2) wysokość i zasady wypłacania renty strukturalnej,

3) zasady postępowania w sprawach rent strukturalnych,

4) sposób finansowania rent strukturalnych.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Art. 2 
Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) renta strukturalna - miesięczne świadczenie pieniężne przysługujące za przekazane gospodarstwo rolne po spełnieniu warunków określonych w ustawie,

2) rolnik - osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako właściciel (współwłaściciel) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na to, czy gospodarstwo rolne stanowi współwłasność małżonków, czy też zostało zorganizowane na gruntach stanowiących własność odrębną jednego lub każdego z nich,

3) działalność rolnicza - działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej,

4) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

5) przekazanie gospodarstwa rolnego - odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa, w drodze umowy, na rzecz osoby fizycznej lub prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jak również przejęcie tych gruntów na własność Skarbu Państwa, w drodze decyzji Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

6) najniższa emerytura - kwota najniższej emerytury określona w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.