Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie - Rozdział 6

Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie - Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy

Art. 22 
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 8, poz. 64) w art. 34 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po wyrazach "z ubezpieczenia społecznego" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "a także rent strukturalnych";

2) w ust. 7 w zdaniu wstępnym po wyrazach "emerytur i rent" dodaje się wyrazy "oraz rent strukturalnych";

3) w ust. 10 po wyrazach "z ubezpieczenia społecznego" dodaje się wyrazy "albo rent strukturalnych".
Art. 23 
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24) w art. 29 w ust. 3b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rolnicy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli mają miejsce zamieszkania i posiadają gospodarstwo rolne w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu, oraz zamierzają powiększyć to gospodarstwo do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha przeliczeniowych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub".
Art. 24 
W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) w art. 7 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) osobie pobierającej emeryturę lub rentę - rozumie się przez to osobę objętą zaopatrzeniem emerytalno-rentowym lub pobierającą rentę strukturalną, na podstawie odrębnych przepisów,".
Art. 25 
Do przetargów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepis art. 29 ust. 3b pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 23, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 26 
Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.
Art. 27 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.