Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 1

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1 
Ustawa określa:

1) zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym tryb nadawania numerów siedzib stad oraz numerów identyfikacyjnych zwierząt, a także wpisywania i skreślania podmiotów dostarczających kolczyki lub duplikaty kolczyków oraz kolczyki zawierające elektroniczne identyfikatory, zwanych dalej „dostawcami”, z listy prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych podmiotów w ramach utworzonego Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, w tym sposób sprawowania nadzoru przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz sposób sprawowania kontroli przez Agencję nad identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich.
Art. 2 
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) handel - swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) gospodarstwo:

a) w odniesieniu do koniowatych - gospodarstwo lub przedsiębiorstwo rolne, ośrodek treningowy, stajnię albo pomieszczenie lub inne miejsce, w którym koniowate są zwyczajowo przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane,

b) w odniesieniu do świń - budynek, zagrodę lub, w przypadku hodowli prowadzonej na otwartej przestrzeni, miejsce, w którym zwierzęta te są przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane,

c) w odniesieniu do bydła - gospodarstwo w rozumieniu art. 2 tiret drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 248), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1760/2000",

d) w odniesieniu do owiec i kóz - gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 8), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 21/2004";

3) koniowate - wolno żyjące lub udomowione zwierzęta z gatunków: konie, osły i zebry oraz potomstwo pochodzące z krzyżówek między tymi gatunkami;

4) miejsce gromadzenia zwierząt - miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) numer identyfikacyjny posiadacza zwierząt - numer nadany posiadaczowi zwierzęcia na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

6) państwo członkowskie - państwo będące członkiem Unii Europejskiej;

7) państwo przeznaczenia - państwo członkowskie, do którego zwierzęta są wysyłane z innego państwa członkowskiego;

8) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;

9) państwo wysyłki - państwo członkowskie, z którego zwierzęta są wysyłane do innego państwa członkowskiego;

10) podmiot prowadzący zakład przetwórczy - podmiot prowadzący co najmniej jeden z zakładów, o których mowa w załączniku I w ust. 9, 11 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92);

11) posiadacz zwierzęcia:

a) w odniesieniu do bydła - podmiot, o którym mowa w art. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1760/2000,

b) w odniesieniu do owiec i kóz - podmiot, o którym mowa w art. 2 lit. c rozporządzenia nr 21/2004,

c) w odniesieniu do świń i koniowatych - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, władającą zwierzęciem, nawet tymczasowo;

12) siedziba stada - wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej przestrzeni, w której przebywa dane stado lub stada różnych gatunków;

13) stado - zwierzę lub grupę zwierząt tego samego gatunku, o tym samym statusie epizootycznym;

14) zwierzęta gospodarskie - bydło, w tym Bubalus bubalis oraz Bison bison, a także owce, kozy i świnie;

15) właściwy organ - organ centralny innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, właściwy do przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej, lub organ, któremu takie kompetencje zostały powierzone.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zwierzętach bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć koniowate i zwierzęta gospodarskie.
Art. 3 
1. Tworzy się System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, zwany dalej "Systemem", który obejmuje:

1) elementy, o których mowa w art. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 - w odniesieniu do bydła;

2) elementy, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004 - w odniesieniu do owiec i kóz;

3) rejestr, znaki identyfikacyjne i księgi rejestracji świń;

4) rejestry oraz paszporty koni i koniowatych innych niż koń gatunków;

5) inne ewidencje oraz dokumentacje dotyczące zwierząt gospodarskich.

1a. Bazy danych i rejestry, o których mowa w art. 3 lit. b rozporządzenia nr 1760/2000, art. 3 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 21/2004 oraz w art. 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy, tworzą rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, zwany dalej "rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych".

2. System jest wykorzystywany w szczególności do ustalania miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt.
Art. 4 
Agencja prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych w systemie informatycznym.
Art. 5 
Rejestry koniowatych prowadzą:

1) w przypadku koniowatych hodowlanych - właściwy podmiot prowadzący księgę lub rejestr, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

2) w przypadku pozostałych koniowatych - właściwy podmiot prowadzący księgę koni rasy polski koń zimnokrwisty, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Art. 6 
Organem właściwym do występowania do Komisji Europejskiej w sprawach o:

1) wyłączenie z obowiązku oznakowania, prowadzenia księgi rejestracji i zgłaszania zwierząt gospodarskich do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych przez posiadacza zwierzęcia utrzymującego nie więcej niż jedną świnię, z przeznaczeniem na własne potrzeby,

2) upoważnienie do prowadzenia alternatywnego systemu rejestracji umożliwiającego indywidualną identyfikację poszczególnych zwierząt gospodarskich, jeżeli system taki zapewnia spełnienie wymogów dotyczących prowadzenia ksiąg rejestracji, o których mowa w art. 23 - w przypadku świń rasy czystej lub mieszańców, które są rejestrowane w księgach hodowlanych zgodnie z przepisami o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

- jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
Art. 7 
1. W przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt gospodarskich z innego państwa członkowskiego Agencja może zwrócić się do właściwych organów państwa pochodzenia o udzielenie informacji dotyczących zwierząt gospodarskich, siedzib stad pochodzenia zwierząt gospodarskich oraz wszelkich przewozów tych zwierząt.

2. W przypadku wysłania zwierząt gospodarskich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Agencja, na wniosek właściwego organu państwa przeznaczenia, udziela informacji, o których mowa w ust. 1.

3. Agencja udostępnia, na wniosek Komisji Europejskiej, właściwych organów państw członkowskich i podmiotów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 i art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004, w zakresie uregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 1760/2000, rozporządzenia nr 21/2004 oraz w przepisach niniejszej ustawy, dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.