Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 2

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 2 Rejestr zwierzat gospodarskich oznakowanych

Art. 8 
1. W rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych gromadzi się dane dotyczące dostawców oraz:

1) w odniesieniu do bydła i świń dane dotyczące:

a) posiadaczy zwierząt gospodarskich,

b) zwierząt gospodarskich,

c) siedzib stad;

2) w odniesieniu do owiec i kóz - dane określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004;

3) dane dotyczące zwłok zwierząt gospodarskich oraz miejsc unieszkodliwiania zwłok tych zwierząt.

2. Dane dotyczące siedziby stada świń mogą być usunięte z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych po upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia zaprzestania przetrzymywania, utrzymywania lub hodowli zwierząt gospodarskich w danej siedzibie stada.

3. Dane dotyczące miejsc unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich mogą być usunięte z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych po upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia zaprzestania przez te podmioty przetwarzania zwłok zwierząt gospodarskich.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, w zależności od gatunku, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania się zwierząt gospodarskich, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 9 
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt oraz podmiot prowadzący zakład przetwórczy są obowiązani zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji, zwanemu dalej "kierownikiem biura", siedzibę stada, miejsce gromadzenia zwierząt oraz miejsce unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich w celu nadania numeru siedziby stada, numeru miejsca gromadzenia zwierząt lub numeru miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich:

1) nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt;

2) nie później niż w dniu unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego.

2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

3. Numer siedziby stada oraz numer miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich składa się z:

1) liter "PL";

2) dziewięciu cyfr oznaczających, nadawany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskiego albo podmiot prowadzący zakład przetwórczy;

3) trzech cyfr oznaczających kolejny numer siedziby stada albo numer miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich.

4. Kierownik biura wydaje posiadaczowi zwierzęcia gospodarskiego oraz podmiotowi prowadzącemu zakład przetwórczy zaświadczenie o nadanym numerze w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji, nadania numeru siedziby stada albo numeru miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, jeżeli nie został nadany numer, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do posiadacza zwierząt gospodarskich władającego nimi tymczasowo w związku z prowadzonym zarobkowo przewozem zwierząt gospodarskich.
Art. 10 
Z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych w każdym czasie udostępnia się następujące dane:

1) w przypadku bydła, owiec i kóz:

a) numery identyfikacyjne wszystkich zwierząt gospodarskich znajdujących się w siedzibie stada,

b) dla każdego zwierzęcia gospodarskiego wykaz wszystkich przemieszczeń, zaczynając od siedziby stada urodzenia albo siedziby stada, do którego dokonano przywozu, jeżeli zwierzę gospodarskie przywieziono z państwa trzeciego;

2) w przypadku świń:

a) numery siedziby stada pochodzenia stada,

b) numer ostatniej siedziby stada;

3) w przypadku zwierząt gospodarskich przywożonych z państw trzecich - numer siedziby stada, do której nastąpiło przemieszczenie.
Art. 11 
1. Prezes Agencji zapewnia organom Inspekcji Weterynaryjnej dostęp do wszystkich informacji zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, dotyczących przemieszczeń zwierząt, którym nie towarzyszy świadectwo zdrowia lub dokument przewozowy, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

2. Główny Lekarz Weterynarii ustali okres, przez który Prezes Agencji zapewnia organom Inspekcji Weterynaryjnej dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1.
Art. 12 
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura:

1) informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia nr 1760/2000 w terminie 7 dni - w przypadku bydła;

2) informacje określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i kóz.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku urodzenia się zwierzęcia gospodarskiego, jego przywozu z państw trzecich albo z państw członkowskich.

3. Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 30 dni:

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,

2) ubój zwierzęcia gospodarskiego

- z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do posiadaczy świń władających nimi tymczasowo w związku z:

1) prowadzeniem zarobkowego przewozu zwierząt;

2) organizowaniem wystaw, pokazów lub konkursów;

3) (uchylony).

5. (uchylony).

6. Podmiot prowadzący zakład przetwórczy jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni utylizację zwłok zwierzęcia gospodarskiego.

7. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 3, dokonuje się na formularzach udostępnionych przez Agencję.

8. Jeżeli nastąpiła zmiana posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, poprzedni i nowy posiadacz są obowiązani zgłosić ten fakt kierownikowi biura na jednym formularzu, który podpisują poprzedni i nowy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego.