Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 3

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 3 Rejestr koniowatych

Art. 13 
1. W rejestrze koniowatych gromadzi się dane dotyczące:

1) posiadaczy koniowatych;

2) koniowatych.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych, w zależności od gatunku, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania się koniowatych, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 14 
1. Koniowate, z wyjątkiem koniowatych wolno żyjących, są zaopatrywane w paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń gatunku zgodnie z decyzją Komisji nr 93/623/EWG z dnia 20 października 1993 r. ustanawiającą dokument identyfikacyjny (paszport) towarzyszący zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych (Dz.Urz. WE L 298 z 3.12.1993, str. 45; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 207) oraz decyzją Komisji nr 2000/68/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniającą decyzję Komisji 93/623/EWG oraz ustanawiającą identyfikację hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (Dz.Urz. WE L 23 z 28.01.2000, str. 72; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 189).

1a. Informacje inne niż te, które są określone w przepisach Unii Europejskiej, umieszcza się w paszporcie konia albo paszporcie koniowatego innego niż koń gatunku po tych informacjach, nie naruszając struktury tego paszportu przewidzianej w przepisach Unii Europejskiej.

1b. Podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa:

1) wzór stosowanego przez siebie paszportu konia;

2) wzór zmienionego paszportu konia – w przypadku zmiany wzoru.

2. Posiadacz koniowatego jest obowiązany do zgłoszenia urodzenia się koniowatego podmiotom, o których mowa w art. 5.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, z wyjątkiem zgłoszenia konia pełnej krwi angielskiej, konia czystej krwi arabskiej i konia rasy kłusak, należy dokonać w terminie 60 dni przed dniem opuszczenia przez koniowatego gospodarstwa, ale nie później niż 30 dni przed dniem odłączenia (odsadzenia) źrebięcia od matki.

4. W przypadku konia pełnej krwi angielskiej, konia czystej krwi arabskiej i konia rasy kłusak zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni przed dniem opuszczenia przez konia gospodarstwa.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia podmiot, o którym mowa w art. 5, nadaje koniowatemu numer identyfikacyjny i wydaje zgłaszającemu paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń gatunku w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

6. Podstawą wystawienia paszportu konia jest:

1) dla koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich - zidentyfikowanie konia oraz zaświadczenie o wpisie do księgi, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

2) dla pozostałych koni - zgłoszenie posiadacza konia zawierające numery identyfikacyjne rodziców konia.

7. Podstawą wystawienia paszportu koniowatego innego niż koń gatunku jest zgłoszenie posiadacza tego koniowatego zawierające numery identyfikacyjne rodziców koniowatego.

8. Posiadacz koniowatego odbiera paszport koniowatego lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży oświadczenie podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem poczty, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
Art. 15 
1. Za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów, dokonywaniem zmian w tych rejestrach oraz za doręczenie paszportu konia lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8, podmioty wymienione w art. 5 pobierają opłaty. Opłaty nie pobiera się za czynności związane ze zmianą w rejestrze koniowatych dotyczącą podania daty uboju koniowatego w rzeźni.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania opłat za:

1) dokonanie opisu słownego i graficznego konia, a w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich – zidentyfikowanie konia,

2) zarejestrowanie konia,

3) wydanie paszportu konia lub jego duplikatu,

4) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych,

5) doręczenie paszportu konia lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8

– uwzględniając koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 5.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia:

1) wzory paszportów koniowatych dla innych niż konie gatunków, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania tych koniowatych;

2) wysokość opłat za:

a) dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego innego niż koń gatunku,

b) zarejestrowanie koniowatego innego niż koń gatunku,

c) wydanie paszportu koniowatego innego niż koń gatunku lub jego duplikatu,

d) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

- uwzględniając koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 5.

4. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 2, są wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
Art. 16 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, posiadacz koniowatego jest obowiązany zgłosić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w terminie 7 dni, każde zdarzenie powodujące zmianę liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia się koniowatego; obowiązek zgłoszenia dotyczy w szczególności:

1) padnięcia koniowatego;

2) zbycia koniowatego poza granice państwa;

3) uboju koniowatego;

4) zabicia koniowatego z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Posiadacz koniowatego przywiezionego z państwa trzeciego jest obowiązany zgłosić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej.

3. Posiadacz koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego jest obowiązany zgłosić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokonując zgłoszenia koniowatych przywiezionych z zagranicy, należy przedstawić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, paszporty lub inne dokumenty tych koniowatych wystawione za granicą.

5. Koniowate przywiezione z zagranicy są zaopatrywane w paszporty, z wyjątkiem koniowatych, które:

1) są przeznaczone do uboju w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej albo od dnia wwozu z państwa członkowskiego;

2) posiadają paszporty spełniające wymagania określone w przepisach niniejszej ustawy i przepisach wydanych na jej podstawie.

6. Posiadacz paszportu koniowatego jest obowiązany w terminie 7 dni do zwrotu paszportu podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego.

7. W przypadku zmiany posiadacza koniowatego:

1) poprzedni i nowy posiadacz są obowiązani zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot, o którym mowa w art. 5;

2) poprzedni posiadacz koniowatego jest obowiązany przekazać nowemu posiadaczowi wraz z tym zwierzęciem jego paszport;

3) nowy posiadacz jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania paszportu zwierzęcia przekazać ten dokument podmiotowi, o którym mowa w art. 5, celem aktualizacji danych w nim zawartych;

4) opłatę za zmiany w rejestrze, o którym mowa w art. 13 ust. 1, ponosi nowy posiadacz.

8. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu konia albo paszportu koniowatego innego niż koń gatunku podmiot, o którym mowa w art. 5, wydaje duplikat tego paszportu.