Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 4

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 4 Identyfikacja zwierząt gospodarskich

Art. 17 
1. (uchylony).

2. Oznakowanie zwierząt gospodarskich polega na:

1) oznakowaniu bydła w sposób określony w art. 4 rozporządzenia nr 1760/2000 oraz w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 w zakresie dotyczącym kolczyków, paszportów i rejestrów w gospodarstwach (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 65), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 911/2004";

2) oznakowaniu owcy i kozy w sposób określony w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 21/2004, a ponadto:

a) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka - w przypadku owcy przeznaczonej do handlu,

b) wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego - w przypadku owcy nieprzeznaczonej do handlu,

c) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka, albo umieszczeniu na pęcinie opaski z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego - w przypadku kozy;

3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego, albo duplikatu kolczyka.

2a. (uchylony).

3. Kolczyk zastępuje się duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.

3a. Kolczyk lub duplikat kolczyka zwierzęcia gospodarskiego, które zostało ubite, zabite lub padło, niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie, z tym że w przypadku:

1) uboju zwierzęcia gospodarskiego - zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka dokonuje podmiot prowadzący rzeźnię;

2) zabicia lub padnięcia zwierzęcia gospodarskiego - zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka dokonuje podmiot prowadzący zakład przetwórczy, który unieszkodliwił zwłoki tego zwierzęcia;

3) uboju na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, zgodnie z przepisami o produktach pochodzenia zwierzęcego – zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka dokonuje posiadacz tych zwierząt.

4. Koszty związane z oznakowaniem zwierzęcia gospodarskiego ponosi jego posiadacz.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania zwierząt gospodarskich, w tym wzory znaków identyfikacyjnych oraz wymagania i warunki techniczne kolczyków dla zwierząt gospodarskich, mając na względzie zdrowie zwierząt gospodarskich i trwałość informacji umieszczonych na kolczyku oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 18 
1. Numer identyfikacyjny świni:

1) jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło lub w której po raz pierwszy zostało zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych;

2) umożliwia określenie miejsca jej pochodzenia;

3) jest przechowywany w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

2. Na wniosek posiadacza bydła, owiec lub kóz kierownik biura przydziela pulę numerów identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, którymi będą znakowane posiadane przez niego zwierzęta gospodarskie.

3. Kierownik biura przydziela pulę numerów w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Kierownik biura wydaje decyzję o odmowie przydzielenia puli numerów identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, jeżeli wniosek jest nieuzasadniony, a w szczególności, gdy liczba określona we wniosku znacznie przekracza liczbę posiadanych zwierząt gospodarskich.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składany jest na formularzu udostępnionym przez Agencję.
Art. 19 
1. Posiadacz bydła zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1760/2000, nie później niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.

2. Kierownik biura jest organem właściwym w sprawach związanych z wydawaniem paszportu bydła i jego duplikatu oraz przyjmowaniem zwrotu paszportu bydła lub tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego określonego w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 911/2004.

2a. Organy Inspekcji Weterynaryjnej są właściwe do dokonywania wpisów i korekt tych wpisów w paszportach bydła w zakresie statusu epizootycznego zwierzęcia z gatunku bydło.

3. (uchylony).

4. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu bydła Agencja wydaje duplikat tego paszportu.

5. Za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu oraz ich doręczenie, w sposób określony w ust. 5a, pobiera się opłaty.

5a. Posiadacz bydła odbiera paszport bydła lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży oświadczenie podmiotowi prowadzącemu rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem poczty, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

6. Agencja może zlecać innym podmiotom wykonywanie czynności związanych z wydrukowaniem i wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór paszportu bydła, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania tych zwierząt.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów oraz za ich doręczenie, w sposób określony w ust. 5a, uwzględniając koszty druku oraz wysyłki ponoszone przez Agencję.
Art. 20 
1. Posiadacz owcy lub kozy zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż w terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia, z zastrzeżeniem art. 22.

2. Posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie oznakować zwierzę i fakt ten zgłosić kierownikowi biura nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada, określając liczbę oznakowanych zwierząt, z zastrzeżeniem art. 22.

3. Kierownik biura nadaje, w drodze decyzji, nowy numer identyfikacyjny zwierzęciu gospodarskiemu i nakazuje założenie kolczyka z nowo nadanym numerem na koszt Agencji w przypadku, gdy numer identyfikacyjny nadany zwierzęciu w państwie wysyłki nie może być stosowany w Systemie.
Art. 20a 
1. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu jesiennego przeglądu stada, spisu owiec i kóz w tym stadzie obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

2. Liczbę owiec i kóz ustaloną podczas spisu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w księdze rejestracji owiec lub kóz, w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004.

3. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, przekazuje kierownikowi biura liczbę i numery identyfikacyjne owiec i kóz ustalone podczas spisu, w terminie 7 dni od dnia jego dokonania.
Art. 21 
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa kolczyki z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich od dostawcy znajdującego się na liście, o której mowa w art. 26, składając zamówienie na kolczyki bezpośrednio u dostawcy albo za pośrednictwem kierownika biura na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego składa zamówienie na duplikaty kolczyków za pośrednictwem kierownika biura na formularzu udostępnionym przez Agencję.

3. W zamówieniach, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz wskazuje dostawcę, od którego nabywa kolczyk lub jego duplikat.
Art. 22 
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, które jest przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego i które pozostaje na terytorium Unii Europejskiej, jest obowiązany oznakować to zwierzę i fakt oznakowania oraz wwozu tego zwierzęcia zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej, nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę gospodarstwa przeznaczenia, chyba że miejscem jego przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju tego zwierzęcia dokona się w terminie:

1) określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 - w przypadku bydła;

2) określonym w art. 4 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i kóz;

3) 30 dni - w przypadku świń.

2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przywiezionego z państwa członkowskiego jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura wwóz tego zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a jego uboju dokona się w terminie:

1) określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 - w przypadku bydła;

2) określonym w art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i kóz;

3) 30 dni - w przypadku świń.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, posiadacz bydła dołącza dokument potwierdzający pochodzenie z państwa trzeciego.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, posiadacz bydła dołącza paszport tego zwierzęcia wydany w państwie członkowskim.
Art. 23 
1. Posiadacz bydła, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1760/2000, umieszcza w księdze rejestracji, w rozumieniu art. 7 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia nr 1760/2000, informacje określone w art. 8 rozporządzenia nr 911/2004.

2. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, umieszcza w księdze rejestracji informacje określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004.

3. Posiadacz świni, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymującego zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, jest obowiązany prowadzić księgę rejestracji, w której umieszcza numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w tej siedzibie.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

a) sposób prowadzenia księgi rejestracji,

b) wzór tej księgi prowadzonej w formie papierowej,

c) zakres danych umieszczanych w tej księdze dla świń,

2) może określić szczegółowy zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji dla zwierząt gospodarskich innych gatunków niż świnia

- biorąc pod uwagę możliwość ustalania wszelkich przemieszczeń zwierząt gospodarskich oraz mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 24 
1. Podmiot przetrzymujący zwierzęta na wystawach, pokazach lub konkursach jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc, w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Posiadacz zwierząt, które mają być przewiezione na wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt:

1) przekazuje podmiotowi prowadzącemu te miejsca:

a) opatrzony podpisem wykaz przewożonych zwierząt zawierający ich numery identyfikacyjne,

b) świadectwa zdrowia tych zwierząt, jeżeli wymóg posiadania takich świadectw jest określony w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) udostępnia do wglądu podmiotowi prowadzącemu te miejsca paszporty zwierząt - w przypadku bydła i koniowatych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, zakres danych w niej umieszczanych, a także wzór tej ewidencji prowadzonej w formie papierowej, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 25 
Podmiot prowadzący księgę rejestracji, o której mowa w art. 23, lub ewidencję, o której mowa w art. 24 ust. 1, jest obowiązany przechowywać dane w nich zawarte przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.
Art. 25a 
1. Termin dotyczący przechowywania przez posiadacza owcy lub kozy dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, wynosi 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.