Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 5

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 5 Lista dostawców

Art. 26 
1. Agencja prowadzi listę dostawców.

2. Wpis na listę dostawców, o której mowa w ust. 1, następuje po:

1) przedłożeniu przez wnioskodawcę wyników badań wykonanych przez niezależne od wnioskodawcy laboratorium stwierdzających, że dostarczany kolczyk będzie spełniał określone przepisami wymagania;

2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 27.

3. Lista dostawców, o której mowa w ust. 1, jest podawana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Art. 27 
Umowa między Agencją a podmiotem zamierzającym dostarczać kolczyki lub duplikaty kolczyków zawiera w szczególności:

1) okres obowiązywania umowy oraz sposób rozwiązania umowy;

2) zobowiązanie do:

a) terminowego dostarczania kolczyków i ich duplikatów zgodnie z przyjętymi zamówieniami składanymi przez Agencję lub posiadaczy zwierząt,

b) składania Prezesowi Agencji miesięcznych raportów dotyczących dostarczonych kolczyków i duplikatów kolczyków.
Art. 28 
Prezes Agencji niezwłocznie rozwiązuje umowę z dostawcą i skreśla go z listy, o której mowa w art. 26, w przypadku gdy dostawca:

1) zaprzestał dostarczania kolczyków;

2) dostarcza kolczyki, które nie spełniają określonych przepisami wymagań;

3) nie składa do Agencji raportów, o których mowa w art. 27 pkt 2 lit. b.