Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 6

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 6 Nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 

Art. 29 
1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2. Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, organy Inspekcji Weterynaryjnej:

1) mają w szczególności prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do dokonywania korekt i uzupełnień w tych rejestrach, a także do wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym siedzib stad;

2) przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie stada dotyczące oznakowania i rejestracji zwierząt, w szczególności wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji i wyposażenia bydła oraz koniowatych w paszporty.
Art. 30 
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego jest obowiązany do udzielania Agencji informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich w terminie wyznaczonym przez Agencję.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są na formularzach dostarczonych przez Agencję i na jej koszt.

3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych a informacjami uzyskanymi od posiadaczy tych zwierząt Agencja może przeprowadzić kontrolę w siedzibie stada oraz w miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach, pastwiskach, w miejscach unieszkodliwiania zwłok zwierząt i w rzeźniach.

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w rejestrze koniowatych a informacjami uzyskanymi od posiadaczy tych zwierząt podmiot, o którym mowa w art. 5, może wystąpić do organów Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli mającej na celu wyjaśnienie tych rozbieżności.
Art. 31 
1. Czynności kontrolne mogą wykonywać osoby posiadające pisemne imienne upoważnienie wydane odpowiednio przez:

1) powiatowego lekarza weterynarii;

2) dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera miejsce i zakres kontroli oraz podstawę prawną do jej wykonywania.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

4. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu do siedziby stada, miejsc gromadzenia zwierząt, na pastwiska, na wystawy, do miejsc unieszkodliwiania zwłok zwierząt i rzeźni;

2) dostępu do zwierząt;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów, a także żądania wydruków z dokumentów prowadzonych przy zastosowaniu systemów informatycznych.

5. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.

7. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, o którym mowa w ust. 5, może w terminie 3 dni od dnia doręczenia protokołu zgłosić, na piśmie, odpowiednio powiatowemu lekarzowi weterynarii lub dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym protokole.

8. Powiatowy lekarz weterynarii i dyrektor oddziału regionalnego Agencji przekazują sobie nawzajem protokoły, o których mowa w ust. 5.

9. W przypadku, o którym mowa w art. 30 ust. 4, organy Inspekcji Weterynaryjnej informują podmiot, o którym mowa w art. 5, o wynikach przeprowadzonej kontroli.

10. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji może wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie.
Art. 32 
1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Agencja oraz podmioty, o których mowa w art. 5, są obowiązane do współpracy w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu.

2. Agencja zapewnia w zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 29, oraz współpracy, o której mowa w ust. 1, organom Inspekcji Weterynaryjnej lub osobom upoważnionym przez te organy:

1) dostęp do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych przez:

a) umożliwienie wglądu do tego rejestru, w tym również za pomocą sieci Internet,

b) udostępnienie elektronicznych nośników informacji,

c) umożliwienie sporządzania wydruków tych danych;

2) dostęp do innych danych Systemu przez:

a) umożliwienie wglądu do dokumentów,

b) przekazywanie na żądanie pisemnych lub ustnych informacji objętych tym Systemem,

c) umożliwienie sporządzania odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii dokumentów;

3) możliwość:

a) wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym siedzib stad,

b) dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:

1) sposób wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 29,

2) warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 1,

3) sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym siedzib stad,

4) zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych - mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu oraz ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.
Art. 32a 
1. Agencja i organy Inspekcji Weterynaryjnej są organami właściwymi do przyjmowania:

1) informacji, o których mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 21/2004 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000;

2) kopii dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 21/2004.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa współpracuje z Komisją Europejską i właściwymi organami państw członkowskich w zakresie przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 1760/2000, art. 4 ust. 8, art. 5 ust. 6 i art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004 oraz art. 10 rozporządzenia nr 911/2004.

3. Główny Lekarz Weterynarii sporządza i przesyła do Komisji Europejskiej:

1) raport, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz.Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 9; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t. 39, str. 135);

2) sprawozdanie, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażającego rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 280 z 12.10.2006, str. 3).

4. Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwą władzą w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz.Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 78; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 12).

5. Prezes Agencji:

1) jest organem właściwym w rozumieniu ust. 1, 4 i 5 rozdziału II, rozdziału III oraz ust. 1 rozdziału IV załącznika do decyzji Komisji nr 2006/968;

2) sporządza i uaktualnia wykazy laboratoriów badawczych, o których mowa w ust. 1 rozdziału IV załącznika do decyzji Komisji nr 2006/968, oraz udostępnia je na stronie internetowej Agencji, zgodnie z ust. 2 rozdziału IV załącznika do decyzji Komisji nr 2006/968.