Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 7

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Rozdział 7 Przepisy karne

Art. 33 
1. Kto:

1) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie zgłasza kierownikowi biura siedziby stada lub miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych w celu nadania numeru siedziby stada lub numeru miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich,

2) będąc podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie zgłasza faktu unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia jego dokonania,

3) prowadząc wystawy, pokazy lub konkursy albo miejsca gromadzenia zwierząt, przyjmuje zwierzęta bez wykazu lub bez świadectwa zdrowia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1,

4) będąc posiadaczem paszportu koniowatego, nie zwraca w terminie 7 dni paszportu koniowatego podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padnięcia albo uboju koniowatego,

5) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie dokonuje jego oznakowania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i niniejszej ustawy,

6) wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie nie niszczy kolczyka lub duplikatu kolczyka zwierzęcia gospodarskiego, które zostało ubite, zabite lub padło, w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii,

7) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie zaopatruje jej w dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004,

8) będąc posiadaczem bydła albo koniowatego, nie zaopatruje go w paszport,

9) będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego z państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, nie zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym mowa w art. 5, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami ustawy,

10) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, z wyjątkiem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymującego świnie w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi księgi rejestracji lub, będąc podmiotem przetrzymującym zwierzęta na wystawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc,

11) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie dokonuje spisu owiec i kóz lub nie umieszcza liczby owiec i kóz ustalonej podczas spisu w księdze rejestracji, lub nie przekazuje kierownikowi biura liczby i numerów identyfikacyjnych owiec i kóz ustalonych podczas tego spisu,

12) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie przekazuje Agencji albo organom Inspekcji Weterynaryjnej informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt,

13) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie zgłasza kierownikowi biura informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1, 3 i 6,

14) wprowadza do obrotu zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła i koniowatych paszportu lub duplikatu paszportu

– podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.