Prawo zamówień publicznych - Dział V PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DZIAŁ V
PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozdział 1

Zakres działania


Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu.
2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów.
3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.
4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
akty wykonawcze

Art. 153. 1. Prezesa Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów spośród kandydatów wyłonionych w drodze otwartego konkursu.
2. Prezesem Urzędu może być wyłącznie osoba, która spełnia następujące warunki:
    1)    jest obywatelem polskim;
    2)    posiada wyższe wykształcenie;
    3)    posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;
    4)    cieszy się nieposzlakowaną opinią;
    5)    korzysta z pełni praw publicznych;
    6)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
3. Prezes Urzędu jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie powołany tylko raz. Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.
4. Kadencja Prezesa Urzędu wygasa w razie jego śmierci albo odwołania.
5. Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Urzędu w razie:
    1)    rezygnacji ze stanowiska;
    2)    utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków z powodu choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji Prezesa Urzędu;
    3)    skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
    4)    trwającego dłużej niż 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w ust. 6;
    5)    rażącego naruszenia ustawy.
6. Prezes Rady Ministrów może zawiesić Prezesa Urzędu w pełnieniu obowiązków w razie postawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego, powierzając pełnienie obowiązków Prezesa Wiceprezesowi Urzędu.
7. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 6, trwa do czasu zakończenia postępowania karnego.
8. W okresie zawieszenia Prezes Urzędu zachowuje prawo do wynagrodzenia.
9. Członkiem komisji konkursowej może być wyłącznie osoba dająca rękojmię bezstronnego pełnienia funkcji w interesie publicznym.
10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, sposób powoływania komisji konkursowej oraz wymagania wobec jej członków, mając na względzie zapewnienie otwartego charakteru konkursu, obiektywizm wyboru kandydatów oraz jawność prac komisji konkursowej.
akty wykonawcze

Art. 154. Prezes Urzędu:
    1)    opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
    2)    podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;
    3)    wydaje Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym publikuje ogłoszenia przewidziane ustawą;
    4)    prowadzi i ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych listę arbitrów rozpatrujących odwołania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
    5)    prowadzi i ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
    6)    zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;
    7)    opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień;
    8)    przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń;
    9)    na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie dokonuje oceny spełniania przez ten podmiot kryteriów, o których mowa w pkt 8, oraz upowszechnia jej wyniki;
    10)    upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;
    11)    czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą;
    12)    upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień;
    13)    dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego;
    14)    prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;
    15)    dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;
    16)    opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień.

Art. 155. 1. Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Urzędu.
2. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Do Wiceprezesa Urzędu stosuje się przepis art. 153 ust. 2.
Art. 156. (5) (uchylony).

Rozdział 2

Rada Zamówień Publicznych


Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu.
2. Rada w szczególności:
    1)    wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
    2)    opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
    3)    opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
    4)    ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców.
3. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady spośród osób, które:
    1)    są obywatelami polskimi;
    2)    korzystają z pełni praw publicznych;
    3)    nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
    4)    posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.
4. Prezes Rady Ministrów powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona.
5. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.

Art. 159. 1. Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Urzędu.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady, śmierci członka Rady, jego odwołania albo rezygnacji.
3. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3 pkt 1-3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie:
    1)    niewykonywania obowiązków członka Rady;
    2)    utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;
    3)    choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.

Art. 160. 1. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres obowiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady.
akty wykonawcze

Rozdział 3

Kontrola udzielania zamówień


Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień.
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu.

Art. 162. 1. Od udziału w kontroli wyłączony jest pracownik Urzędu, który:
    1)    uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio związanych z jego przygotowaniem po stronie zamawiającego lub wykonawcy;
    2)    pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie zamawiającego lub wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie kontrolowanego zamówienia;
    3)    przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontrolowanego postępowania pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z zamawiającym lub wykonawcą albo był członkiem władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie kontrolowanego zamówienia;
    4)    pozostaje z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie zamawiającego lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących jego wyłączenie od udziału w kontroli.
3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia.

Art. 163. 1. Wszczęcie kontroli następuje przez doręczenie zamawiającemu żądania przekazania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 3.
2. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie zebranych dowodów.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w art. 164 ust. 2, oraz opinie biegłych.
4. Dowody stanowią załącznik do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 165.

Art. 164. 1. Prezes Urzędu może żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego.
2. Prezes Urzędu może żądać od kierownika zamawiającego oraz od pracowników zamawiającego udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
3. Jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych, Prezes Urzędu może zasięgnąć opinii biegłych.

Art. 165. 1. Z kontroli sporządza się protokół kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
    1)    nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
    2)    datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
    3)    imiona i nazwiska kontrolujących;
    4)    oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;
    5)    informację o stwierdzeniu naruszeń oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;
    6)    wyszczególnienie załączników.

Art. 166. 1. Po przeprowadzeniu kontroli Prezes Urzędu niezwłocznie przesyła zamawiającemu informację o jej wyniku.
2. Informacja o wyniku kontroli stanowi załącznik do protokołu kontroli oraz do protokołu, o którym mowa w art. 96.

Art. 167. 1. Prezes Urzędu może przeprowadzać kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia).
2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę uprzednią, jeżeli wartość zamówienia:
    1)    dla robót budowlanych - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro;
    2)    dla dostaw lub usług - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000.000 euro.
3. W przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeżeli wniesiono protest na wybór najkorzystniejszej oferty po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, a przed zawarciem umowy, zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

Art. 168. 1. Wszczęcie kontroli uprzedniej następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 3.
2. W przypadku wniesienia protestu po wszczęciu kontroli uprzedniej, Prezes Urzędu wstrzymuje jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
3. W przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej, aż do jej zakończenia, nie można zawrzeć umowy.
4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu jej zakończenia.
5. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie uczestników postępowania.
6. W przypadku upływu terminu ważności wadium w trakcie kontroli przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 nie stosuje się.

Art. 169. 1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli uprzedniej.
2. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zawiera:
    1)    określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;
    2)    informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;
    3)    zalecenia pokontrolne.
3. Doręczenie informacji o wyniku kontroli uprzedniej następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądanych dokumentów i wyjaśnień.
4. W zaleceniach pokontrolnych Prezes Urzędu wskazuje na powinność dokonania określonej czynności lub powtórzenia czynności, która została dokonana z naruszeniem przepisów ustawy.
5. O wykorzystaniu zaleceń pokontrolnych kierownik zamawiającego informuje niezwłocznie Prezesa Urzędu oraz wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
6. W przypadku nieuwzględnienia przez zamawiającego zaleceń pokontrolnych wskazujących na nieważność umowy wykonawca może odmówić jej podpisania. Przepisu art. 46 ust. 5 pkt 1 nie stosuje się.

Art. 170. 1. Prezes Urzędu może przeprowadzić kontrolę udzielonego zamówienia w terminie 3 lat od dnia jego udzielenia (kontrola następcza).
2. Po zakończeniu kontroli następczej Prezes Urzędu przesyła kontrolowanemu informację o wyniku kontroli następczej zawierającą:
    1)    określenie przedmiotu zamówienia, które było przedmiotem kontroli;
    2)    informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.

Art. 171. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może:
    1)    zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
    2)    nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;
    3)    wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w całości lub w części.

Rozdział 4

Arbitrzy


Art. 172. 1. Prezes Urzędu prowadzi i ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych listę arbitrów rozpatrujących odwołania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Ogłoszeniu podlegają następujące dane osobowe arbitra:
    1)    imię i nazwisko;
    2)    wykształcenie;
    3)    zawód;
    4)    stopień lub tytuł naukowy.
3. Prezes Urzędu gromadzi i przetwarza ponadto następujące dane osobowe arbitra:
    1)    datę i miejsce urodzenia;
    2)    imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;
    3)    miejsce zamieszkania i adres do korespondencji;
    4)    dane o posiadanym wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej;
    5)    numer NIP;
    6)    numer rachunku bankowego;
    7)    dane o karalności.

Art. 173. 1. Arbitrem może być osoba, która:
    1)    jest obywatelem polskim;
    2)    posiada wyższe wykształcenie;
    3)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
    4)    korzysta z pełni praw publicznych;
    5)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
    6)    w ciągu ostatnich 5 lat nie została skreślona z listy arbitrów z powodu rażącego naruszenia obowiązków arbitra.
2. Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów osoby spełniające warunki, o których mowa w ust. 1, które z najlepszymi wynikami zdały egzamin ze znajomości przepisów związanych z udzielaniem zamówień przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu. Wpis na listę arbitrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. Arbiter składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 31 marca oświadczenie o:
    1)    toczących się przeciwko niemu postępowaniach karnych wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania;
    2)    swoim stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, arbiter składa na formularzu, którego wzór jest określony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
5. Kadencja arbitra trwa 6 lat, licząc od daty wpisu na listę arbitrów.
6. Arbitra skreśla się z listy arbitrów przed upływem kadencji wyłącznie w następujących okolicznościach:
    1)    utraty obywatelstwa polskiego;
    2)    utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
    3)    utraty pełni praw publicznych;
    4)    prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
    5)    rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania obowiązków arbitra;
    6)    odmowy złożenia ślubowania;
    7)    niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3;
    8)    złożenia przez arbitra wniosku o skreślenie z listy.
7. Za rażące naruszenie obowiązków arbitra, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, należy rozumieć pełnienie funkcji arbitra w sposób stronniczy, występowanie jako pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym w sprawach zamówień, niezłożenie wniosku o wyłączenie z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie arbitrowi jego obowiązków.
8. Skreślenia z listy arbitrów dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
9. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zawiesza arbitra w jego prawach i obowiązkach w przypadku postawienia arbitrowi zarzutu popełnienia przestępstwa przekupstwa lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
10. O wpisie na listę arbitrów, skreśleniu z listy arbitrów, wygaśnięciu kadencji arbitra albo zawieszeniu w prawach i obowiązkach arbitra Prezes Urzędu ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Art. 174. 1. Prezes Urzędu prowadzi nabór na listę arbitrów raz na trzy lata.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
    1)    informację o limicie osób, które zostaną wpisane na listę arbitrów w danym naborze;
    2)    termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na arbitrów, nie krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
    3)    wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata;
    4)    termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 173 ust. 2, oraz informację o minimalnej liczbie punktów zaliczającej ten egzamin.
4. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na arbitrów są:
    1)    Prezes Urzędu;
    2)    ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie;
    3)    organizacje, o których mowa w art. 179 ust. 2;
    4)    ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego;
    5)    regionalne izby obrachunkowe;
    6)    okręgowe izby radców prawnych;
    7)    okręgowe rady adwokackie.

Art. 175. 1. Przed podjęciem obowiązków arbiter jest obowiązany złożyć przed Prezesem Urzędu ślubowanie, powtarzając słowa: "Ślubuję sumiennie wypełniać obowiązki arbitra, orzekać bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, dochowywać zasad etyki arbitra, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości". Złożenie ślubowania arbiter potwierdza podpisem pod jego treścią.
2. Arbiter jest obowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki arbitra, w szczególności pełnić swoją funkcję z godnością i najwyższą starannością, w sposób bezstronny. Przy rozpatrywaniu odwołania arbiter nie jest reprezentantem żadnego z uczestników postępowania ani Prezesa Urzędu.
3. Osoba wpisana na listę arbitrów nie może występować jako pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym w sprawach zamówień.
4. Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Pracodawca jest obowiązany zwolnić arbitra na czas niezbędny do wywiązania się ze sprawowanej funkcji, w tym funkcji obserwatora, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za ten czas.
6. Arbitrowi przysługuje wynagrodzenie za wykonywane czynności.

Art. 176. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb wpisu na listę arbitrów, sposób powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakres egzaminu - biorąc pod uwagę zapewnienie obiektywnego sprawdzenia przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania postępowań odwoławczych oraz okoliczność, że potwierdzeniem spełnienia warunków, o których mowa w art. 173 ust. 1, mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
akty wykonawcze

Rozdział 5

Obserwator


Art. 177. 1. Postępowania, w których wartość zamówienia:
    1)    dla robót budowlanych - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro,
    2)    dla dostaw lub usług - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000.000 euro
- są poddane obowiązkowej kontroli polegającej na udziale niezależnego obserwatora.
2. Zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu.
3. Obserwator jest wyznaczany przez Prezesa Urzędu spośród osób wpisanych na listę arbitrów.
4. Obserwatorem nie może być osoba, która pozostaje z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności obserwatora.
5. Arbiter nie może być wyznaczony do rozpoznania odwołania wniesionego w postępowaniu, w którym brał udział jako obserwator.

Art. 178. 1. Obserwator jest obecny w trakcie prac komisji przetargowej od otwarcia ofert.
2. Obserwator sporządza informację o przebiegu prac komisji przetargowej, którą przedstawia kierownikowi zamawiającego oraz Prezesowi Urzędu.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do protokołu.
4. Wynagrodzenie za czynności obserwatora pokrywa Prezes Urzędu.
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
    1)    tryb wyznaczania obserwatora oraz tryb wykonywania czynności obserwatora,
    2)    wysokość wynagrodzenia za czynności obserwatora
- mając na względzie konieczność zapewnienia bezstronności i sprawności udzielania zamówień.
akty wykonawcze