Materiał siewny - Załącznik 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 565)

Załącznik nr 1

OPIS KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROŚLIN

Tabela 1 Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka

Kategoria

Stopień kwalifikacji

Nazwa stopnia

Symbol

Opis stopnia

Elitarny

Przedbazowy2)

PBIII

Materiał siewny, który jest:

1) wytworzony przez hodowcę lub zachowującego odmianę, zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany, stanowiący trzecie pokolenie poprzedzające materiał siewny kategorii kwalifikowany;

2) przeznaczony głównie do produkcji bazowego materiału siewnego lub na wniosek hodowcy materiału kategorii kwalifikowany;

3) uznany w urzędowej ocenie1) jako odpowiadający wymaganiom określonym dla materiału bazowego.

PBII

Materiał siewny, który jest:

1) wytworzony przez hodowcę lub zachowującego odmianę, zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany, stanowiący drugie pokolenie poprzedzające materiał siewny kategorii kwalifikowany;

2) przeznaczony głównie do produkcji bazowego materiału siewnego lub na wniosek hodowcy - materiału kategorii kwalifikowany;

3) uznany w urzędowej ocenie1) jako odpowiadający wymaganiom określonym dla materiału bazowego.

Bazowy

B

Materiał siewny, który jest:

1) wytworzony przez hodowcę lub zachowującego odmianę, zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany lub z uznanego w urzędowej ocenie1) materiału przedbazowego;

2) materiałem siewnym odmian innych niż mieszańcowe i przeznaczony głównie do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany;

3) przeznaczony do produkcji materiału siewnego odmiany mieszańcowej jako jej składnik rodzicielski stanowiący:

a) linie wsobne stanowiące składniki mieszańca prostego,

b) materiał siewny mieszańca prostego stanowiący składnik mieszańca podwójnego,

c) linię wsobną oraz mieszańca prostego stanowiące składniki mieszańca trójliniowego,

d) linię wsobną oraz materiał siewny odmiany ustalonej lub mieszańca prostego stanowiących składniki mieszańca top-cross,

e) materiał siewny mieszańca męskosterylnego stanowiący składnik mateczny odmiany mieszańcowej,

f) materiał siewny odmian obcopylnych stanowiących składniki mieszańca międzyodmianowego,

g) materiał siewny wszystkich form składników rodzicielskich, z których wytwarzany jest materiał siewny odmian mieszańcowych pozostałych gatunków roślin rolniczych i warzywnych,

h) wszystkie składniki mieszańca złożonego rzepaku;

4) materiałem siewnym odmiany zarejestrowanej jako miejscowa, wytworzonym przez zachowującego odmianę, zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany;

5) uznany w urzędowej ocenie1) jako odpowiadający wymaganiom określonym dla materiału bazowego.

Kwalifikowany

Pierwszego rozmnożenia3)

C1

Materiał siewny, który:

1) pochodzi z rozmnożenia materiału siewnego, uznanego w urzędowej ocenie1) za bazowy albo na wniosek hodowcy lub zachowującego odmianę uznany za przedbazowy;

2) został wytworzony poprzez bezpośrednie krzyżowanie składników rodzicielskich odmiany mieszańcowej;

3) przeznaczony jest głównie na cele inne niż materiał siewny;

4) może stanowić materiał wyjściowy do uzyskania kolejnego, niższego stopnia;

5) został uznany w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem4) organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako spełniający wymagania dla tego stopnia materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

Drugiego rozmnożenia

C2

Materiał siewny, który:

1) pochodzi z rozmnożenia materiału siewnego uznanego w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa za kwalifikowany pierwszego rozmnożenia;

2) przeznaczony jest głównie na cele inne niż materiał siewny;

3) został uznany w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem4) organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako spełniający wymagania dla tego stopnia materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

Trzeciego rozmnożenia

C3

Materiał siewny, który:

1) pochodzi z rozmnożenia materiału siewnego uznanego w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa za kwalifikowany drugiego rozmnożenia;

2) przeznaczony jest wyłącznie na cele inne niż materiał siewny;

3) został uznany w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem4) organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako spełniający wymagania dla tego stopnia materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

Standard

ST

Materiał siewny roślin warzywnych odmian własnych hodowcy, który został wyprodukowany przez hodowcę i przez niego oceniony zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany; materiał ten może być wytworzony z materiału siewnego hodowcy lub z materiału uznanego w urzędowej ocenie1) za materiał kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Handlowy

H

Materiał siewny określonych gatunków roślin rolniczych, który:

1) przynależy do danego gatunku;

2) został uznany w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem4) organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako spełniający wymagania dla materiału siewnego kategorii handlowy.

Tabela 2 Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego ziemniaka

Kategoria

Stopień kwalifikacji

Nazwa stopnia

Symbol

Klasa

Opis

Elitarne

Przedbazowy

PBM

Materiał siewny ziemniaka, tzw. minibulwy, który:

1) został wytworzony i uznany w urzędowej ocenie1) w technologii mikrorozmnażania;

2) jest przeznaczony do wytworzenia elitarnych sadzeniaków ziemniaka kolejnych, niższych stopni.

PBIII

Sadzeniaki ziemniaka, które:

1) zostały wytworzone zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany i zdrowotności;

2) stanowią trzecie rozmnożenie poprzedzające sadzeniaki kategorii kwalifikowane;

3) są przeznaczone głównie do produkcji sadzeniaków elitarnych niższych stopni lub sadzeniaków kategorii kwalifikowane;

4) zostały uznane w urzędowej ocenie1) za spełniające wymagania szczegółowe określone dla tego stopnia sadzeniaków elitarnych.

PBII

Sadzeniaki ziemniaka, które:

1) zostały wytworzone zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany i zdrowotności;

2) mogą pochodzić z rozmnożenia sadzeniaków przedbazowych stopnia PBIII;

3) stanowią drugie rozmnożenie poprzedzające sadzeniaki kategorii kwalifikowane;

4) przeznaczone są głównie do produkcji sadzeniaków w stopniu bazowe lub sadzeniaków kategorii kwalifikowane;

5) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania szczegółowe określone dla tego stopnia sadzeniaków elitarnych.

Bazowy

B

Sadzeniaki ziemniaka, które:

1) zostały wytworzone zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany i zdrowotności;

2) mogą pochodzić z rozmnożenia sadzeniaków przedbazowych stopnia PBII;

3) stanowią pierwsze rozmnożenie poprzedzające sadzeniaki kategorii kwalifikowane;

4) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania określone dla sadzeniaków bazowych:

klasa BI

a) są przeznaczone głównie do produkcji sadzeniaków kwalifikowanych lub

b) sadzeniaków bazowych klasy BII,

c) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania określone dla sadzeniaków bazowych klasy BI,

klasa BII

d) pochodzą z sadzeniaków bazowych klasy BI albo z degradacji wcześniejszych stopni,

e) są przeznaczone głównie do produkcji sadzeniaków kwalifikowanych,

f) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania określone dla sadzeniaków bazowych klasy BII.

Kwalifikowane

C

Sadzeniaki ziemniaka, które:

1) zostały wytworzone bezpośrednio z sadzeniaków bazowych lub z wcześniejszych rozmnożeń;

2) są przeznaczone głównie na cele inne niż produkcja sadzeniaków;

3) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania dla sadzeniaków kwalifikowanych odpowiedniej klasy:

klasa CA

a) pochodzą z rozmnożenia sadzeniaków bazowych,

b) mogą służyć do rozmnożenia do klasy CB,

klasa CB

c) pochodzą bezpośrednio z sadzeniaków kwalifikowanych klasy CA lub z

 

degradacji wcześniejszych stopni.

Tabela 3 Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

Kategoria

Stopnie kwalifikacji

Nazwa stopnia i symbol

Opis

rośliny sadownicze (w tym winorośl)

agrest, malina, porzeczka, truskawka

elitarny

przedbazowy (PB)

superelita (SE)

Materiał rozmnożeniowy, który:

1) został wytworzony zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech tej odmiany oraz ochrony przed porażeniem chorobami i szkodnikami w warunkach kontrolowanych;

2) jest przeznaczony do produkcji materiału bazowego albo bazowego lub kwalifikowanego dla winorośli;

3) został uznany w urzędowej ocenie1) za spełniający wymaganiaszczegółowe.

bazowy (B)

elita 1 (E1)

Materiał rozmnożeniowy, który:

1) został wytworzony zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech tej odmiany oraz ochrony przed porażeniem chorobami i szkodnikami;

elita 2 (E2)

2) jest przeznaczony do produkcji materiału kategorii kwalifikowany; w przypadku agrestu, maliny, porzeczek i truskawki jest to rozmnożenie dwukrotne;

3) został uznany w urzędowej ocenie1) za spełniający wymagania szczegółowe.

kwalifikowany (C)

oryginał (O)

Materiał rozmnożeniowy, w szczególności zrazy, podkładki, nasiona, sadzonki oraz materiał nasadzeniowy, który:

1) został wytworzony z materiału kategorii elitarny;

2) jest przeznaczony do rozmnażania lub do nasadzeń owocujących;

3) został uznany w urzędowej ocenie1) za spełniający wymagania szczegółowe.

standard - tylko dla winorośli

 

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy winorośli, który:

1) ma określoną tożsamość i czystość odmianową;

2) jest przeznaczony do rozmnażania lub do nasadzeń owocujących;

3) został uznany w urzędowej ocenie1) za spełniający wymagania szczegółowe.

Objaśnienia:

1) Urzędowa ocena oznacza ocenę dokonywaną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub osobę przez niego upoważnioną.

2) Materiał siewny roślin rolniczych w stopniu przedbazowy trzeciego rozmnożenia (PBIII) poprzedzającego materiał siewny kategorii kwalifikowany nie dotyczy gatunków o dużym współczynniku rozmnożenia należących do grup roślin:

a) zbożowych - gatunki z rodzajów: Sorghum ssp. oraz Phalaris ssp.,

b) pastewnych - gatunki: esparceta siewna, komonica zwyczajna, kozieradka pospolita, lucerna chmielowa, lucerna mieszańcowa, lucerna siewna; wszystkie gatunki traw oraz brukiew pastewna, facelia błękitna, kapusta pastewna i rzodkiew oleista,

c) oleistych i włóknistych - wszystkie gatunki,

d) burak cukrowy i pastewny,

e) warzywnych - wszystkie gatunki, z wyjątkiem bobu, fasoli zwykłej, fasoli wielokwiatowej, oraz grochu łuskowego i cukrowego

dla wymienionych gatunków na wnioskach, protokołach, świadectwach i informacjach, przy oznaczeniu stopnia przedbazowy nie używa się indeksu dolnego.

3) Dla gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których w kategorii kwalifikowany nie jest przewidziany niższy stopień niż kwalifikowany pierwszego rozmnożenia (C1), na wnioskach, protokołach, świadectwach i informacjach przy oznaczeniu tego stopnia nie używa się indeksu dolnego.

4) Nie dotyczy roślin warzywnych.

W przypadku gdy na wnioskach, protokołach, świadectwach i informacjach dotyczących materiału siewnego przy symbolu stopnia nie będzie oznaczenia w postaci indeksu dolnego, oznaczenia rozmnożenia zapisanego po ukośniku lub opisu stopnia, przyjmuje się zawsze stopień najniższy (odpowiednio: PBII, C2, lub jeśli dotyczy C3), a w przypadku sadzeniaków ziemniaka najniższą klasę w obrębie stopnia (odpowiednio: BII lub CB).