Materiał siewny - Załącznik 2

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKA, DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP GATUNKÓW ROŚLIN

I. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin zbożowych

1. Gatunki roślin zbożowych i najniższy obowiązujący stopień kwalifikacji:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków

1

Jęczmień

Hordeum vulgare L.

C2

2

Kukurydza2)

Zea mays L.

C2

3

Mieszaniec sorga zwyczajnego i trawy sudańskiej

Sorghum bicolor

 

x Sorghum sudanense

C2

4

Mozga kanaryjska (kanar)

Phalaris canariensis L.

C2

5

Owies

Avena sativa L.

C2

6

Pszenica orkisz

Triticum spelta L.

C2

7

Pszenica twarda

Triticum durum Desf.

C2

8

Pszenica zwyczajna

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

C2

9

Pszenżyto

x Triticosecale Wittm.

C2

10

Ryż

Oryza sativa L.

C2

11

Sorgo zwyczajne

Sorghum bicolor (L.) Moench

C2

12

Trawa sudańska

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

C2

13

Żyto

Secale cereale L.

C1

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2) Z wyłączeniem kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata Koke) i kukurydzy pękającej (Zea mays convar. microsperma Koem.).

2. Odmiany mieszańcowe:

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Lp.

Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunków

Termin dokonania oceny

I

dwie oceny stanu plantacji:

 

- dla materiału siewnego odmian ustalonych pszenic, pszenżyta, jęczmienia, żyta, ryżu, owsa, sorga zwyczajnego, trawy sudańskiej i kukurydzy,

- dla materiału siewnego składników rodzicielskich odmian mieszańcowych żyta, pszenic, samopylnego pszenżyta, jęczmienia, ryżu, owsa,

- dla materiału siewnego mieszańców handlowych F1

pierwsza

w okresie poprzedzającym kwitnienie lub przed użyciem chemicznych czynników krzyżowania

druga

w okresie dojrzewania nasion

II

nie mniej niż trzy oceny stanu plantacji:

 

dla materiału siewnego odmian mieszańcowych kukurydzy i Sorghum spp. oceny stanu dokonuje się w okresie od początku do końca kwitnienia składników rodzicielskich użytych do bezpośredniego wytwarzania materiału siewnego odmiany mieszańcowej

4. Przedplon:

1) plantacje nasienne roślin zbożowych zakłada się na polu, na którym bezpośrednim przedplonem były rośliny wykluczające możliwość produkcji nasion danego gatunku, w szczególności innej odmiany lub tej samej odmiany, lecz niższego stopnia kwalifikacji, z uwzględnieniem specyfiki gatunku;

2) plantacje nasienne roślin zbożowych zakłada się na polu wolnym od takich roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy.

5. Izolacja przestrzenna1):

Lp.

Wyszczególnienie

Odległość w metrach nie mniejsza niż dla plantacji:

materiału elitarnego

materiału kwalifikowanego

1

dla odmian ustalonych żyta, obcopylnych odmian pszenżyta oraz mozgi kanaryjskiej odległość od zasiewów innych odmian tego samego gatunku, a w przypadku pszenżyta od źródeł pyłku Triticum spp. i Secale

300

250

2

wszystkich odmian Sorghum spp., również od źródeł pyłku S. halepense

300

3

dla pszenic odległość od zasiewów pszenicy porażonej w silnym stopniu głownią pyłkową lub śniecią cuchnącą,

50

20

dla owsa odległość od zasiewów owsa porażonych w silnym stopniu głownią pyłkową owsa,

dla odmian samopylnych pszenżyta odległość od zasiewów innej odmiany pszenżyta,

dla jęczmienia odległość od zasiewów jęczmienia porażonych w silnym stopniu głownią pyłkową lub głownią zwartą jęczmienia

4

dla jęczmienia ozimego odległość od plantacji jęczmienia ozimego o innej rzędowości, pylącej w tym samym czasie

100

50

5

dla składników żeńskich odmian mieszańcowych pszenic, samopylnego pszenżyta, jęczmienia, ryżu, owsa od wszystkich innych odmian tego samego gatunku, które nie są zapylaczem w wytwarzaniu odmiany mieszańcowej

25

6

dla kukurydzy odległość plantacji, na której produkuje się nasiona:

1)

składnika rodzicielskiego od zasiewów innej odmiany lub formy kukurydzy niż ta, której pyłkiem mają być zapylone rośliny

200

2)

mieszańca handlowego od zasiewów odmiany lub formy kukurydzy innej niż zapylacz danego mieszańca oraz odmian ustalonych

200

7

dla żyta mieszańcowego odległość od plantacji:

1)

innych odmian lub składników rodzicielskich;

2)

tego samego składnika rodzicielskiego, którego plantacja nie zachowuje minimalnych wymagań;

3)

innych gatunków, których pyłek może doprowadzić do zapłodnienia:

a)

podczas produkcji, gdzie stosuje się męską sterylność

1.000

500

b)

podczas produkcji, gdzie nie stosuje się męskiej sterylności

600

500

1) Dla gatunków samopylnych izolację przestrzenną może stanowić pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m, jeżeli sąsiadująca plantacja nie jest porażona organizmami, o których mowa w pozycji 3 tabeli; jeżeli sąsiadująca plantacja nasienna zgłoszona do oceny w niższym stopniu kwalifikacji traktowana jest jako źródło zapylenia obcym pyłkiem oraz porażenia przez organizmy szkodliwe.

6. Czystość odmianowa:

Lp.

Gatunki

Minimalna czystość odmianowa w ocenie polowej dla:

materiału elitarnego

materiału kwalifikowanego

I rozmnożenia

II rozmnożenia

I. Gatunki podlegające ocenie według norm procentowych (czystość określona w procentach)

1

pszenice, jęczmień, ryż i owies

99,9

99,7

99,0

2

samopylne odmiany pszenżyta

99,7

99,0

98,0

3

każdy składnik odmian mieszańcowych owsa, jęczmienia, ryżu i pszenic

99,7

90,01)

4

każdy składnik odmian mieszańcowych samopylnego pszenżyta

99,0

II. Gatunki podlegające ocenie według norm powierzchni (czystość określona w sztukach na jednostce kwalifikacyjnej)

1

dla odmian ustalonych i mieszańcowych żyta, ustalonych i obcopylnych odmian pszenżyta, mozgi kanaryjskiej oraz odmian ustalonych kukurydzy i Sorghum spp.

1,0

1,0

2

dla ryżu - występowanie roślin uznawanych za formy dzikie lub czerwonoziarniste

0,0

1,0

3

dla kukurydzy - liczba innych odmian, które są rozpoznawalne jako niebędące składnikiem rodzicielskim

1)

w produkcji każdego ze składników rodzicielskich (Ro, Rm)

0,1

2)

w produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych - każdy składnik rodzicielski

0,2

gdy 5% lub więcej roślin składnika matecznego ma znamiona zdolne do zapylenia, to procent roślin w obrębie tego składnika, który pylił lub pyli

a)

w każdej ocenie stanu plantacji

1,0

b)

we wszystkich ocenach stanu plantacji łącznie

2,0

4

dla odmian mieszańcowych Sorghum spp. liczba roślin, które są rozpoznawalne jako

1)

niebędące linią wsobną lub innym składnikiem rodzicielskim, w produkcji nasion elitarnych składników rodzicielskich (Ro, Rm)

a)

w czasie kwitnienia

1,0

b)

w czasie dojrzałości

1,0

2)

niebędące składnikiem rodzicielskim w produkcji materiału siewnego odmiany mieszańcowej

a)

roślin składnika ojcowskiego (Ro) w czasie kwitnienia roślin matecznych

1,0

b)

roślin składnika matecznego (Rm):

 

-

w czasie kwitnienia

0,3

 

-

w czasie dojrzałości

0,1

minimalna skuteczność krzyżowania odmian mieszańcowych pszenic, jęczmienia, ryżu, owsa i pszenżyta powinna wynosić nie mniej niż - 95,0%

1) Jest to czystość odmianowa mieszańców pszenic, jęczmienia, ryżu, owsa i samopylnego pszenżyta stwierdzona w kontroli następczej oceny tożsamości.

7. Jednostki kwalifikacyjne:

W ocenie polowej roślin zbożowych jednostką kwalifikacyjną jest powierzchnia:

1) dla metody oceny według norm powierzchni dla materiału kategorii:

a) elitarny - 30 m2,

b) kwalifikowany - 10 m2;

2) dla metody oceny według norm procentowych, dla wszystkich kategorii - 20 m2;

3) dla plantacji nasiennych ryżu - 50 m2;

4) dla plantacji nasiennych kukurydzy i Sorgum ssp. - 100 kolejnych roślin w rzędzie.

8. Wymagania dodatkowe dla odmian mieszańcowych:

1) w kontroli następczej oceny tożsamości składnika matecznego żyta mieszańcowego liczba roślin innego składnika nie może przekraczać - 6 sztuk na 1.000 roślin;

2) w produkcji materiału bazowego żyta mieszańcowego poziom sterylności składnika matecznego nie może być niższy niż - 98,0 %;

3) w materiale siewnym kategorii kwalifikowany, produkowanym jako mieszanina składników rodzicielskich, roślin składnika ojcowskiego nie uznaje się jako zanieczyszczenie, jeżeli ich udział nie przekracza podanych przez hodowcę proporcji.

9. Czystość gatunkowa:

1) plantacje nasienne roślin zbożowych powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany, szczególnie gatunków mogących stanowić źródło obcego pyłku;

2) na plantacjach nasiennych roślin zbożowych może wystąpić nie więcej niż 1 roślina innego gatunku roślin zbożowych na jednostce kwalifikacyjnej łącznie, we wszystkich ocenach stanu plantacji.

10. Zachwaszczenie:

1) plantacje nasienne roślin zbożowych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia;

2) występowanie na plantacji chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe;

3) na plantacjach nasiennych podstawowych gatunków zbóż na 1 ha mogą wystąpić rośliny owsa głuchego1) w ilości:

Plantacja zgłoszona do produkcji nasion kategorii

Pszenica

Jęczmień

Owies

Żyto, pszenżyto

elitarne

7

7

0

7

kwalifikowane

50

20

0

50

1) Dotyczy gatunków owsa: Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana łącznie.

11. Choroby i szkodniki:

1) z plantacji wszystkich gatunków roślin zbożowych nie usuwa się roślin porażonych głownią;

2) w okresie dużej wrażliwości ocenianej plantacji na porażenie głownią uprawy roślin zbożowych w promieniu 50 m nie powinny zawierać średnio więcej niż 3 rośliny wytwarzające zarodniki głowni na jednostce powierzchni równej 30 m2;

3) występowanie na plantacji chorób i szkodników w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji jako spełniającej wymagania szczegółowe.

II. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin pastewnych

1. Gatunki roślin pastewnych i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:

1) rośliny strączkowe:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków

1

Bobik

Vicia faba L. (partim)

C1

2

Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

C2

3

Łubin biały

Lupinus albus L.

C2

4

Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

C2

5

Łubin żółty

Lupinus luteus L.

C2

6

Wyka kosmata

Vicia villosa Roth.

C2

7

Wyka pannońska

Vicia pannonica Crantz

C2

8

Wyka siewna

Vicia sativa L.

C2

2) rośliny motylkowate drobnonasienne:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków

1

Esparceta siewna

Onobrychis vicaefolia Scop.

C1

2

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

C1

3

Koniczyna egipska

 

(Koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

C1

4

Koniczyna biała

Trifolium repens L.

C1

5

Koniczyna łąkowa

 

(Koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

C1

6

Koniczyna

 

krwistoczerwona (Inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

C1

7

Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

C1

8

Koniczyna białoróżowa (Koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

C1

9

Kozieradka pospolita (Koniczyna grecka)

Trigonella foenumgraceum L.

C1

10

Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

C2

11

Lucerna mieszańcowa

Medicago x varia T. Martyn.

C2

12

Lucerna siewna

Medicago sativa L.

C2

13

Siekiernica włoska

Hedysarum coronarium L.

C1

3) trawy gazonowe i pastewne:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków

1

Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (L.) Pers.

C1

2

Festulolium

Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.

C1

3

Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.

C1

4

Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

C1

5

Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Huds.

C1

6

Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

C1

7

Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreb.

C1

8

Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

C1

9

Mietlica biaława

Agrostis giganthea Roth.

C1

10

Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

C1

11

Mietlica psia

Agrostis canina L.

C1

12

Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

C1

13

Mozga Hardinga

Phalaris aquatica L.

C1

14

Rajgras wyniosły (Rajgras francuski),

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

C1

15

Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl.

C1

16

Stokłosa alaskańska

Bromus sithensis Trin.

C1

17

Tymotka kolankowata

Phleum bertolonii D.C.

C1

18

Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

C1

19

Wiechlina zwyczajna

Poa trivilis L.

C1

20

Wiechlina błotna

Poa palustris L.

C1

21

Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

C1

22

Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

C1

23

Wiechlina roczna

Poa annua L.

C1

24

Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

C1

25

Życica mieszańcowa (Rajgras oldenburski)

Lolium x boucheanum Kunth.

C1

26

Życica trwała

 

(Rajgras angielski)

Lolium perenne L.

C1

27

Życica wielokwiatowa

 

(Rajgras włoski) i (Rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.

C1

4) inne rośliny rolnicze

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków

1

Brukiew pastewna

Brassica napus emend. Metzg. ssp. rapifera Metzg.

C1

2

Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

C1

3

Kapusta pastewna

Brassica oleracea L.convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.var. viridis L.

C1

4

Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

C1

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Wymagania dotyczące oceny stanu plantacji przedplonu i izolacji przestrzennej:

1) ocena stanu plantacji:

Rośliny strączkowe

Rośliny motylkowate drobnonasienne

Trawy

Inne rośliny rolnicze

jedna ocena stanu plantacji: w okresie od pełni kwitnienia roślin do początku zawiązywania strąków, a w przypadku łubinów przeprowadza się drugą ocenę w okresie zawiązywania strąków.

jedna ocena stanu plantacji: w okresie między pełnią kwitnienia, a dojrzewaniem nasion.

dwie oceny stanu plantacji:

 

- pierwsza przed kwitnieniem;

 

- druga w okresie między pełnym wykłoszeniem a dojrzewaniem nasion.

1) dla roślin dwuletnich w pierwszym roku uprawy - jedna ocena w okresie wytwarzania wysadków;

 

2) w drugim roku uprawy oraz dla roślin jednorocznych - jedna ocena w okresie od kwitnienia roślin do początku dojrzewanianasion;

 

3) dla: kapusty pastewnej, brukwi pastewnej, uprawianych metodą bezwysadkową - dwie oceny stanu plantacji:

 

a) pierwsza w okresie formowania pędów kwiatostanowych,

 

b) druga w okresie od kwitnienia roślin do dojrzewania nasion.

W przypadku roślin dwuletnich:

- z cyklem produkcji wysadków dokonuje się oceny cech zewnętrznych wysadków po ich przechowaniu, a przed wysadzeniem na plantacji,

- materiał siewny wytworzony metodą bezwysadkową uznaje się w najniższym stopniu kwalifikacji przewidzianym dla ocenianego gatunku.

2) przedplon:

Rośliny strączkowe

Rośliny motylkowate drobnonasienne

Trawy

Inne rośliny rolnicze

Plantacje nasienne roślin pastewnych nie mogą być zakładane na polu, na którym bezpośrednio przed tym uprawiane były rośliny wykluczające, uwzględniając ich specyfikę i wymagania szczegółowe, możliwość produkcji nasion danego gatunku, w szczególności innej odmiany lub tej samej odmiany, lecz niższego stopnia kwalifikacji. Pole dla tych plantacji powinno być praktycznie wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy.

Plantacje nasienne roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych nie mogą być zakładane na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano ten sam lub blisko spokrewniony gatunek roślin.

Plantacje nasienne traw nie mogą być zakładane na polu, na którym w ostatnich dwóch latach uprawiano daną odmianę lub w ostatnich trzech latach, jeżeli uprawiano inną odmianę traw niezależnie od gatunku.

Plantacje kapusty pastewnej nie mogą być zakładane na polu, na którym:

 

1) w ostatnich pięciu latach uprawiano kapustę;

 

2) w ostatnich trzech latach uprawiano rośliny krzyżowe;

 

3) w ostatnich dwóch latach uprawiano buraki.

3) izolacja przestrzenna1):

Rośliny strączkowe

Rośliny motylkowate drobnonasienne

Trawy

Inne rośliny rolnicze

Dla plantacji bobiku:

 

1) o powierzchni do 2 ha:

 

a) materiału elitarnego - 500 m;

 

b) materiału kwalifikowanego - 100 m;

 

2) o powierzchni powyżej 2 ha:

 

a) materiału elitarnego - 100 m;

 

b) materiału kwalifikowanego - 50 m.

 

Dla plantacji łubinu żółtego i wyki kosmatej dla:

 

1) materiału elitarnego - 200 m;

 

2) materiału kwalifikowanego - 100 m.

 

Dla plantacji pozostałych gatunków obowiązuje pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m.

Od plantacji pylących w tym samym czasie, innych odmian, tej samej odmiany o słabym wyrównaniu, innych gatunków, w tym roślin dziko rosnących na rowach, nasypach, łąkach oraz nieużytkach, których pyłek może prowadzić do zapylenia:

 

1) dla plantacji materiału elitarnego:

 

a) o powierzchni do 2 h a - 200 m,

 

b) o powierzchni większej niż 2 ha - 100 m;

 

2) dla plantacji materiału kwalifikowanego:

 

a) o powierzchni do 2 ha - 100 m,

 

b) o powierzchni większej niż 2 ha - 50 m.

1) dla roślin krzyżowych, wszystkich stopni kwalifikacji od plantacji innych odmian lub blisko spokrewnionych gatunków - 1.000 m;

 

2) dla faceli błękitnej:

 

a) materiału elitarnego - 400 m,

 

b) materiału kwalifikowanego - 200 m;

 

3) dla brukwi pastewnej wszystkich stopni kwalifikacji w pierwszym roku uprawy od innych plantacji nasiennych lub produkcyjnych, na których występują pośpiechy: - 200 m.

1) Dla gatunków samopylnych izolację może stanowić pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m; jeżeli sąsiadująca plantacja nasienna jest zgłoszona do oceny w niższym stopniu kwalifikacji, traktowana jest jako źródło zapylenia obcym pyłkiem oraz porażenia przez organizmy szkodliwe.

4) czystość odmianowa:

Rośliny strączkowe

Rośliny motylkowate drobnonasienne

Trawy

Inne rośliny rolnicze

1) dla grochu i bobiku minimalna czystość odmianowa wynosi dla materiału:

 

a) elitarnego - 99,7 %,

 

b) kwalifikowanego:

 

C1 - 99,0 %,

 

C2 - 98,0 %;

 

2) dla pozostałych gatunków czystość odmianowa wynosi dla materiału:

 

a) elitarnego - 1 roślina na 30 m2,

 

b) kwalifikowanego - 1 roślina na 10 m2.

dla wszystkich gatunków czystość odmianowa wynosi dla materiału:

 

a) elitarnego - 1 roślina na 30 m2,

 

b) kwalifikowanego - 1 roślina na 10 m2.

1) dla wiechliny łąkowej minimalna czystość odmianowa wynosi dla materiału:

 

a) elitarnego - 1 roślina na 20 m2,

 

b) kwalifikowanego - 4 rośliny na 10 m2,

 

c) kwalifikowanego odmian apomiktycznych, jednoklonalnych - 6 roślin na 10 m2;

 

2) dla pozostałych gatunków traw czystość odmianowa wynosi dla materiału:

 

a) elitarnego - 1 roślina na 30 m2,

 

b) kwalifikowanego - 1 roślina na 10 m2.

1) dla kapusty pastewnej minimalna czystość odmianowa wynosi dla materiału:

 

a) elitarnego - 99,7 %,

 

b) kwalifikowanego: - 99,0 %;

 

2) dla pozostałych gatunków minimalna czystość odmianowa wynosi dla materiału:

 

a) elitarnego - 1 roślina na 30 m2,

 

b) kwalifikowanego - 1 roślina na 10 m2.

5) czystość gatunkowa:

Rośliny strączkowe

Rośliny motylkowate drobnonasienne

Trawy

Inne rośliny rolnicze

Plantacje nasienne roślin pastewnych powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany; dotyczy to szczególnie gatunków mogących doprowadzić do obcozapylenia.

Występowanie roślin należących do innych gatunków, których nasiona są trudne do odróżnienia podczas badania laboratoryjnego od nasion odmiany uprawianej, powinna wynosić - 1 roślina na jednostkę kwalifikacyjną.

  

dla gatunków Lolium (Życice) i x Festulolium występowanie roślin innych gatunków nie może przekraczać w materiale:

 

a) elitarnym- 1 roślina na 50 m2,

 

b) kwalifikowanym- 1 roślina na 10 m2.

 

6) zachwaszczenie:

Rośliny strączkowe

Rośliny motylkowate drobnonasienne

Trawy

Inne rośliny rolnicze

Plantacje nasienne roślin pastewnych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia.

Występowanie na plantacji chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe.

7) choroby i szkodniki:

Rośliny strączkowe

Rośliny motylkowate drobnonasienne

Trawy

Inne rośliny rolnicze

Występowanie na plantacji chorób i szkodników w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe.

Porażenie w szczególności chorobami grzybowymi z rodzaju Colletotrichum spp.

Porażenie w szczególności chorobami zgorzelowymi, wirusowymi, zarazą, rakiem i rizoktoniozami.

  

Ilustracja

Ilustracja

 

Wykaz gatunków chwastów, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia

Lp.

Rośliny pastewne - motylkowate drobnonasienne oraz trawy pastewne i gazonowe

Gatunki chwastów, które są trudne do odczyszczenia i od których plantacja nasienna powinna być praktycznie wolna

1

Esparceta siewna

Jaskier polny

Rzodkiew świrzepa

Przytulia czepna

2

Komonica zwyczajna

Babka lancetowata

Bodziszek

Głowienka pospolita

Komosa biała

Lepnica rozdęta

Przytulia czepna

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Wyka czteronasienna

3

Koniczyna wszystkie gatunki uprawne

 

Korieradka pospolita

Babka lancetowata

Bniec biały

Głowieńka pospolita

Gorczyca polna

Mak polny

Maruna bezwonna

Nostrzyk żółty

Fiołek polny

Gwiazdnica pospolita

Przytulia czepna

Rumian pospolity

Szczawik

Komosa biała

Kapusta polna

Tobołki polne

Chaber bławatek

Chwastnica jednostronna

Przytulia czepna

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

4

Lucerna wszystkie gatunki uprawne

Babka lancetowata

Bodziszek

Chwastnica jednostronna

Wyki

Maruna bezwonna

Rdesty

Rumian polny

Rolnica pospolita

Sporek polny

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

5

Festulolium

Chaber bławatek

Czerwiec roczny

Iglica pospolita

Jaskier polny

Nostrzyk żółty

Ostrożeń polny

Perz właściwy

Przytulia czepna

Rdesty

Włośnica sina i zielona

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Stokłosy

Śmiałek darniowy

6

Kostrzewa wszystkie gatunki uprawne

Chaber bławatek

Iglica pospolita

Kłosówka wełnista

Nostrzyk żółty

Perz właściwy

Rdest:wszystkie gatunki

Rumianek

Stokłosa żytnia, dachowa i miękka

Tobołki polne

Życica roczna

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Śmiałek darniowy

Wyczyniec: wszystkie gatunki

7

Kupkówka pospolita

Chaber bławatek

Iglica pospolita

Kłosówka wełnista

Nostrzyk żółty

Maruna bezwonna

Perz właściwy

Rdest:wszystkie gatunki

Rumian polny

Rumianek

Stokłosa żytnia, dachowa i miękka

Tobołki polne

Życica roczna

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Śmiałek darniowy

8

Mietlica wszystkie gatunki uprawne

Czerwiec roczny

Gwiazdnica pospolita

Kłosówka wełnista

Krwawnik pospolity

Mlecz: wszystkie gatunki

Mniszek pospolity

Rumian polny

Maruna bezwonna

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Starzec zwyczajny

Tobołki polne

Wiechlina roczna

9

Mozga trzcinowata

Owies głuchy

Iglica pospolita

Niezapominajka polna

Nostrzyk żółty

Rdest: wszystkie gatunki

Perz właściwy

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Śmiałek darniowy

10

Rajgras wyniosły

 

(Rajgras francuski; Owsik wyniosły)

Owies głuchy

Chaber bławatek

Czerwiec roczny

Iglica pospolita

Kłosówka wełnista

Perz właściwy

Przytulia czepna

Stokłosa dachowa i żytnia

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Życica roczna

Śmiałek darniowy

11

Stokłosa wszystkie gatunki uprawne

Owies głuchy

Chaber bławatek

Iglica pospolita

Nostrzyk żółty

Perz właściwy

Przytulia czepna

Stokłosa dachowa i żytnia

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Wyczyniec wszystkie gatunki

Śmiałek darniowy

12

Tymotka wszystkie gatunki uprawne

Owies głuchy

Fiołek polny

Głowieńka pospolita

Maruna bezwonna

Niezapominajka polna

Rdest: wszystkie gatunki

Rumian polny

Rumian pospolity

Sporek polny

Włośnica sina i zielona

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Śmiałek darniowy

13

Wiechlina wszystkie gatunki uprawne

Owies głuchy

Babka lancetowata

Czerwiec roczny

Gwiazdnica pospolita

Kłosówka wełnista

Krwawnik pospolity

Miotła zbożowa

Maruna bezwonna

Mlecz: wszystkie gatunki

Rumian polny

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Tobołki polne

l4

Wyczyniec łąkowy

Owies głuchy

Chaber bławatek

Mlecz: wszystkie gatunki

Stokłosa dachowa i żytnia

Wyczyniec polny, kolankowaty i czerwonożółty

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

15

Życica wszystkie gatunki uprawne

Owies głuchy

Chaber bławatek

Czerwiec roczny

Iglica pospolita

Jaskier polny

Nostrzyk żółty

Ostrożeń polny

Perz właściwy

Przytulia czepna

Włośnica sina i zielona

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Stokłosa: wszystkie gatunki

Śmiałek darniowy

16

Pozostałe gatunki traw

Chaber bławatek

Czerwiec roczny

Iglica pospolita

Kłosówka wełnista

Nostrzyk żółty

Maruna bezwonna

Ostrożeń polny

Perz właściwy

Rdest: wszystkie gatunki

Rumian polny

Rumianek pospolity i bezpromieniowy

Stokłosa żytnia, dachowa i miękka

Tobołki polne

Życica roczna

Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy

Śmiałek darniowy

III. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

1. Gatunki roślin oleistych i włóknistych i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków

1

Bawełna

Gossypium spp.

C1

2

Gorczyca biała

Sinapis alba L.

C1

3

Gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) W. Koch

C1

4

Gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern. et Cosson

C1

5

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

C1

6

Konopie

Cannabis sativa L.

C2

7

Krokosz barwierski (Saflor barwierski)

Carthanus tinctorius L.

C1

8

Len zwyczajny

Linum usitatissimum L.

C3

9

Mak

Papaver somniferum L.

C1

10

Orzech ziemny

Arachis hypogaea L.

C1

11

Rzepak ozimy i jary

Brassica napus L. (partim)

C1

12

Rzepik ozimy i jary

Brassica rapa L.

 

var silvestris (Lam.) Briggs

C1

13

Słonecznik oleisty

Helianthus annus L.

C1

14

Soja zwyczajna

Glicyne max (L.) Merr.

C1

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Odmiany mieszańcowe:

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych oraz wszystkich składników mieszańców złożonych rzepaku powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Lp.

Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunków

Termin dokonania oceny

1

jedna ocena stanu plantacji dla:

 

gorczycy sarepskiej, czarnej i białej, odmian ustalonych rzepaku, rzepiku, konopi dwupiennych, soi, lnu, maku, kminku zwyczajnego, odmian ustalonych słonecznika i krokosza barwierskiego

w okresie od pełni kwitnienia do początku zawiązywania nasion

2

dwie oceny stanu plantacji dla:

a)

konopi jednopiennych

-

pierwsza

po wykształceniu się osobników dwupiennych, ale przed rozpoczęciem kwitnienia osobników męskich (płaskonii)

-

druga

w trzy tygodnie po wykonaniu pierwszej oceny stanu plantacji

b)

odmiana mieszańcowych słonecznika

-

pierwsza

przed kwitnieniem w celu sprawdzenia izolacji przestrzennej

-

druga

w okresie dojrzewania koszyczków

3

trzy oceny stanu plantacji dla odmian mieszańcowych i mieszańców złożonych rzepaku

-

pierwsza

wczesną wiosną, przed kwitnieniem

-

druga

w pełni kwitnienia

-

trzecia

po zakończeniu kwitnienia

4. Płodozmian:

1

Plantacje nasienne rzepaku nie mogą być zakładane na polu, na którym uprawiano:

1)

odmiany rzepaku podwójnie ulepszone

w ostatnich pięciu latach

2)

inne rośliny krzyżowe

w ostatnich trzech latach

2

Plantacje nasienne kminku zwyczajnego nie mogą być zakładane na polu, na którym uprawiane były rośliny z rodziny baldaszkowatych

w ostatnich dwóch latach

3

Plantacje nasienne soi nie mogą być zakładane na polu, którym uprawiano soję

w ostatnich trzech latach

4

Planatacje pozostałych gatunków roślin oleistych i włóknistych nie mogą być zakładane na polu, na którym bezpośrednim przedplonem był ten sam gatunek.

 

Pole dla plantacji nasiennych roślin oleistych i włóknistych powinno być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

5. Izolacja przestrzenna:1)

Lp.

Wyszczególnienie

Odległość nie mniejsza niż w metrach dla plantacji:

materiału elitarnego

materiału kwalifikowanego

1

dla wszystkich gatunków z grupy roślin krzyżowych (Brassica ssp.) oprócz rzepaków, dla konopi, z wyjątkiem jednopiennych, oraz dla kminku, gorczycy białej, bawełny i krokosza barwierskiego

400

200

2

dla odmian ustalonych rzepaku oraz rzepiku

200

100

3

dla odmian mieszańcowych rzepaku jarego i ozimego

500

300

4

dla konopi jednopiennych

5.000

1.000

5

dla słonecznika:

1)

przy wytwarzaniu składników rodzicielskich mieszańca, w tym również mieszańca pojedynczego, jeśli stanowi składnik mieszańca potrójnego

1.500

-

2)

dla odmian innych niż mieszańce

750

500

6

dla pozostałych gatunków roślin oleistych i włóknistych izolacji nie określa się

1) Dla gatunków samopylnych izolację przestrzenną może stanowić pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m, jeżeli sąsiadująca plantacja nie jest porażona organizmami szkodliwymi.

Jeżeli sąsiadująca plantacja nasienna jest zgłoszona do oceny w niższym stopniu kwalifikacji, traktowana jest jako źródło zapylenia obcym pyłkiem oraz porażenia przez organizmy szkodliwe.

6. Czystość odmianowa:

Lp.

Gatunki

Minimalna czystość odmianowa w ocenie polowej dla:

materiału elitarnego

materiału kwalifikowanego

I rozmnożenia

II rozmnożenia

I. Gatunki podlegające ocenie według norm procentowych (czystość określona w procentach)

1

dla soi

99,5

99,0

2

dla gorczycy białej i odmian ustalonych słonecznika oraz dla rzepaku i rzepiku wytwarzanych na cele pastewne

99,7

99,0

3

dla rzepaku i rzepiku wytwarzanych na cele inne niż pastewne

99,9

99,7

4

dla lnu

99,7

98,0

97,5

5

dla maku

99,0

98,0

6

dla orzecha ziemnego

99,7

99,5

II. Gatunki podlegające ocenie według norm powierzchni (czystość określona w sztukach roślin nienależących do odmiany na jednostce kwalifikacyjnej)

1

dla gorczycy sarepskiej, gorczycy czarnej, kminku, konopi, krokosza barwierskiego i bawełny

1,0

1,0

2

dla słonecznika mieszańcowego - roślin, które są rozpoznawalne jako niebędące linią wsobną lub innym składnikiem rodzicielskim

1)

w produkcji materiału siewnego kategorii elitarny składników rodzicielskich:

a)

linie wsobne

0,2

b)

mieszańce proste

 

-

składnik męski, rośliny wydzielające pyłek, podczas gdy 2% lub więcej osobników żeńskich posiada podatne kwiaty

0,2

-

osobnik żeński

0,5

2)

w produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany mieszańców F1

a)

składnik męski; rośliny wydzielające pyłek, podczas gdy 5% lub więcej osobników żeńskich posiada podatne kwiaty

0,5

b)

składnik żeński

1,0

1) w składniku matecznym poziom męskiej sterylności stwierdzony w następczej ocenie tożsamości powinien wynosić nie mniej niż:

a) dla rzepaku - 98,0 %,

b) dla słonecznika - 95,0 %;

2) dla odmian mieszańcowych słonecznika liczba roślin rozpoznawalnych jako niebędące linią wsobną lub innym składnikiem rodzicielskim nie może przekraczać:

a) w produkcji składników rodzicielskich (Ro, Rm):

- w składniku męskim, rośliny pylące, jeżeli co najmniej 2%

osobników żeńskich posiada podatne kwiaty - 0,2 rośliny na jednostkę (0,2 %),

- w składniku żeńskim - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5 %),

b) w produkcji materiału siewnego mieszańców handlowych linie wsobne i pojedyncze mieszańce stanowiące składniki rodzicielskie:

- w składniku męskim, rośliny pylące, jeżeli co najmniej 5%

osobników żeńskich posiada podatne kwiaty - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5 %),

- w składniku żeńskim - 1,0 roślina na jednostkę (1,0 %),

c) jeżeli co najmniej 5 % roślin składnika matecznego ma znamiona zdolne do zapylenia, to procent roślin w obrębie tego składnika, który pylił lub pyli, nie może przekraczać w każdej ocenie stanu plantacji - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5 %).

7. Czystość gatunkowa:

1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany, szczególnie gatunków mogących stanowić źródło obcego pyłku;

2) na plantacjach nasiennych roślin oleistych i włóknistych może wystąpić nie więcej niż 1 roślina innego gatunku roślin zbożowych na jednostce kwalifikacyjnej łącznie, we wszystkich ocenach stanu plantacji.

8. Zachwaszczenie:

1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia;

2) występowanie na plantacji chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe.

9. Choroby i szkodniki:

1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych powinny być praktycznie wolne od chorób i szkodników;

2) porażenie plantacji przez choroby i szkodniki w stopniu powodującym ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającym przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe.

Wykaz gatunków, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia

 

Lp.

Rośliny oleiste i włókniste

Gatunki chwastów, które są trudne do odczyszczenia i od których plantacja nasienna powinna być praktycznie wolna

1

Gorczyca biała

Lebiodka pospolita

Stwierdzenie wystąpienia

Gorczyca sarepska

Przytulia czepna

gorczycy polnej i kapusty

Gorczyca czarna

Rdest: wszystkie gatunki

polnej powoduje

Tobołki polne

dyskwalifikację plantacji

Tasznik pospolity

 

Wyki: wszystkie gatunki

 

2

Len zwyczajny

Chaber bławatek

Lnianka: wszystkie gatunki

Życica lnowa i roczna

Gorczyca polna

Lepczyca

Powój polny

Rdest: wszystkie gatunki

Szczawik

3

Mak lekarski

Komosa biała

Stwierdzenie wystąpienia lulka czarnego i maku polnego powoduje dyskwalifikację plantacji

4

Rzepak

Rzepak - formy nieuprawne

Rzepik

Wyka: wszystkie gatunki

Gorczyca polna

Przytulia czepna

Kapusta polna

5

Kminek zwyczajny

Chaber bławatek

Perz właściwy

chwasty z rodziny baldaszkowatych

6

Pozostałe gatunki

ogólne

Podział roślin Brassicae na grupy w zależności od możliwości przekrzyżowania się

Grupa I

 

brukselka

 

kapusta pastewna

 

kapusta

 

kalafior

 

brokuły

 

dzika kapusta

przekrzyżowania możliwe z każdym gatunkiem w obrębie grupy, nie krzyżują się z gatunkami z grupy II i III

Grupa II

 

kapusta chińska

 

brukiew

 

rzepak oleisty

 

rzepik

 

rzepa

 

gorczyca sarepska

 

gorczyca czarna

przekrzyżowują się sporadycznie z gatunkami w obrębie grupy II, nie krzyżują się z gatunkami z grupy I i III

Grupa III

 

gorczyca biała

 

rzodkiew

 

rzodkiewka

przekrzyżowują się w obrębie grupy III, nie krzyżują się z gatunkami z grupy I i II

IV. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego buraka cukrowego i pastewnego

1. Nazwy gatunków buraków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:

 

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji dla buraków

1

Burak cukrowy

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris

 

convar. vulgaris var. altissima Doll

C1

 

 

2

Burak pastewny

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris

 

convar. vulgaris var. rapacea K. Koch

C1

2. Odmiany mieszańcowe:

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Lp.

Wyszczególnienie

obowiązują dwie oceny stanu plantacji

1

dla metody tradycyjnej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian ustalonych:

2

pierwsza

w pierwszym roku uprawy (wytwarzanie wysadków), w pierwszej połowie września

3

druga

w drugim roku uprawy (wytwarzanie nasion) w okresie od pełni kwitnienia do początku dojrzewania nasion

4

dla metody bezwysadkowej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian ustalonych:

5

pierwsza

w pierwszym roku uprawy na przełomie września i października

6

druga

w drugim roku uprawy (wytwarzanie nasion) w okresie od pełni kwitnienia do początku dojrzewania nasion

7

dla metody bezwysadkowej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian mieszańcowych:

8

pierwsza

w drugim roku uprawy w okresie pełni kwitnienia

9

druga

w drugim roku uprawy w okresie dojrzewania nasion

obowiązują trzy oceny stanu plantacji

10

dla metody tradycyjnej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian mieszańcowych:

11

pierwsza

w pierwszym roku uprawy (wytwarzanie wysadków) w pierwszej połowie września

12

druga

w drugim roku uprawy w okresie pełni kwitnienia

13

trzecia

w drugim roku uprawy w okresie dojrzewania nasion

 

W przypadku wytwarzania materiału siewnego buraków metodą bezwysadkową uznaje się w stopniu C1

4. Przedplon:

1) plantacje nasienne buraka nie mogą być zakładane na polu, na którym w ciągu ostatnich czterech lat uprawiano buraki lub występowały burakochwasty;

2) plantacji nasiennej buraka nie zakłada się na polu, na którym bezpośrednim przedplonem były gatunki roślin z rodziny krzyżowych.

5. Izolacja przestrzenna1):

Lp.

Wyszczególnienie

Minimalna odległość w m nie mniejsza niż:

od źródeł pyłku z rodzaju Beta wynosi

1

1)

dla materiału elitarnego

1.000

2

2)

dla materiału kwalifikowanego z wyjątkiem podanego niżej

1.000

3

a)

jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest diploidem, od źródeł pyłku buraków tetraploidalnych

600

b)

jeżeli zapylacz jest wyłącznie tetraploidem:

4

-

od źródeł pyłku buraków diploidalnych

600

5

-

od źródeł pyłku buraków o nieznanej ploidalności2)

600

6

c)

jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest diploidem, od źródeł pyłku buraków diploidalnych

300

7

d)

jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest tetraploidem, od źródeł pyłku buraków tetraploidalnych

300

8

e)

pomiędzy plantacjami nasiennymi, na których nie jest stosowana męska sterylność

300

9

nie jest wymagana izolacja przestrzenna między plantacjami nasiennymi buraka, dla których stosowany jest ten sam zapylacz.

1) Na plantacji, na której wytwarzane są wysadki buraków, izolację przed zamieszaniem mechanicznym podczas wegetacji oraz zbioru stanowi pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m.

2) Jeżeli nie jest określona ploidalność odmiany buraka, należy stosować izolację jak dla buraka o nieznanej ploidalności.

6. Czystość odmianowa:

1) plantacja nasienna buraka powinna być wolna od roślin innych odmian i typów użytkowych buraka;

2) obecność roślin pylących w męskosterylnym składniku odmiany mieszańcowej jest niedopuszczalna.

7. Czystość gatunkowa:

1) plantacje nasienne powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany; dotyczy to szczególnie gatunków mogących doprowadzić do zapylenia obcym pyłkiem;

2) występowanie roślin należących do innych gatunków, w szczególności burakochwastów, których nasiona są trudne do odróżnienia podczas badania laboratoryjnego od nasion uprawianej odmiany, powinno być na najniższym poziomie.

8. Zachwaszczenie:

1) plantacja nasienna buraka powinna być praktycznie wolna od chwastów;

2) wystąpienie chwastów w ilości utrudniającej dobre wykształcenie nasion lub dokonanie oceny polowej może być przyczyną dyskwalifikacji plantacji.

9. Choroby i szkodniki:

Występowanie na plantacji nasiennej chorób i szkodników w stopniu mogącym pogorszyć jakość nasion lub uniemożliwiającym dokonanie oceny polowej może być przyczyną dyskwalifikacji.