Materiał siewny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego 2)

(Dz. U. Nr 59, poz. 565)

 

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i winorośli, z uwzględnieniem w szczególności:

a) liczby i terminów dokonywania ocen stanu plantacji, w odniesieniu do poszczególnych grup roślin i gatunków,

b) izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, wieku roślin sadowniczych, zdrowotności oraz zmianowania roślin,

c) sposobu oznaczania plantacji nasiennych;

2) szczegółowe wymagania dotyczące jakości materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych, ozdobnych i winorośli;

3) dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego w obrocie;

4) ilość rozmnożeń dla poszczególnych grup roślin materiału siewnego, uwzględniając opis kategorii i stopni;

5) wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy.

§ 2. Wytwarzany materiał siewny powinien być wolny od:

1) organizmów kwarantannowych;

2) organizmów niekwarantannowych, które mogą mieć wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego lub na przeprowadzenie oceny polowej.

§ 3. 1. Plantacje, na których jest wytwarzany materiał siewny, zwane dalej "plantacjami nasiennymi", powinny być zakładane na gruncie ornym stanowiącym jednolity obszar uprawny.

2. Plantacje nasienne powinny być wolne od:

1) obcych gatunków roślin uprawnych;

2) innych odmian tego samego gatunku;

3) chwastów, których nasiona są trudne do oddzielenia od nasion odmiany uprawianej lub mających wpływ na wytworzenie materiału siewnego;

4) glebowych szkodników kwarantannowych i niekwarantannowych.

§ 4. 1. Plantacje nasienne powinny być zakładane z zachowaniem:

1) izolacji przestrzennej od innych upraw;

2) wymagań dotyczących wytwarzania poszczególnych gatunków roślin.

2. Izolację przestrzenną zachowuje się w celu oddzielenia od źródeł obcego pyłku lub chorób pochodzących z roślin uprawnych lub roślin dziko rosnących.

3. Izolacja przestrzenna może być zmniejszona do 1/3 wymaganej odległości w przypadku, gdy plantacja jest oddzielona od źródeł, o których mowa w ust. 2, lasem, wzgórzami lub wysokimi budynkami.

§ 5. 1. Plantacje nasienne powinny być oznakowane za pomocą tablicy, o wymiarach nie mniejszych niż 210 mm x 297 mm (format A4), zawierającej w szczególności następujące informacje:

1) nazwę gatunku;

2) nazwę wytwarzanej odmiany;

3) stopień kwalifikacji wysianego materiału siewnego;

4) powierzchnię plantacji;

5) imię i nazwisko lub nazwę składającego wniosek o dokonanie oceny.

2. Materiał szkółkarski oznacza się etykietami, na których umieszcza się nazwę odmiany dla każdego rzędu ocenianej plantacji nasiennej.

§ 6. Opis kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego dla poszczególnych grup roślin jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych, z wyłączeniem ziemniaka, dla poszczególnych grup gatunków roślin są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości sadzeniaków ziemniaka są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 10. Dopuszczalna wielkość partii w obrocie oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin rolniczych są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 11. Dopuszczalna wielkość partii w obrocie oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 12. Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 13. Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 14. Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego winorośli są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 15. Wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 16. Materiał siewny pochodzący z plantacji nasiennych założonych na podstawie dotychczasowych przepisów i zgłoszonych do oceny polowej w stopniu kwalifikacji K1 kwalifikuje się w 2004 r. w stopniu kwalifikacji C1.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak